МЕНИ

Насловна » Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА

САВЕТ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕВлада Републике Србије основала је Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе са намером да осигура примену начела ефикасности, правичности и целовитости  система стручног усавршавања, а ради давања стручних мишљења и препорука за његово спровођење и унапређење у складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/16).

Савет је надлежан да:

  1. даје мишљења на предлоге органа државне управе за увођење општих програма стручног усавршавања;
  2. анализира иницијативе јединица локалне самоуправе за увођење општих програма и предлоге нових посебних програма стручног усавршавања;
  3. предлаже обавезне елементе општих и посебних програма стручног усавршавања у погледу: методолошке целовитости програма, планираних ефеката реализације програма, актуелности програма у односу на важеће прописе или планиране њихове измене, броја и структуре корисника програма и неопходних кадровских и техничких услова за реализацију програма;
  4. предлаже критеријуме и услове за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у погледу: кадровске оспособљености, искуства и резултата у реализацији програма, материјално-техничке опремљености;
  5. прати ефекте примене овог закона у погледу стручног усавршавања и предлаже могућа унапређења;
  6. сарађује са јединицама локалне самоуправе и њиховим асоцијацијама у циљу сагледавања њихових потреба за стручним усавршавањем;
  7. даје одговарајуће препоруке и смернице јединицама локалне самоуправе;
  8. обезбеђује вођење службених евиденција одобрених и реализованих програма, издатих акредитација реализатора програма, као и евиденцију о учесницима у програмима стручног усавршавања;
  9. доноси пословник о раду Савета.

Савет има Председника и седам чланова који су именовани од стране Владе Републике Србије на период од 5 година.


Чланови Савета су:

др Иван Бошњак, државни секретар у Министарству државне управе и локалне самоуправе, председник Савета

Ивона Симић, посебни саветник министра државне управе и самоуправе, члан Савета

Весна Ђукић, генерални директор Београдске отворене школе, члан Савета

Проф.др.Вера Милошевић, директор Високе пољопривредне школе струковних студија Шабац, члан Савета

Иван Миливојевић, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина

Никола Тарбук, помоћник генералног секретара Сталне конференције градова и општина, члан Савета

Сандра Пантелић, начелник Градске управе града Београда, члан Савета

Милош Петровић, начелник Градске управе града Краљева, члан Савета

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију физичких лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: министарство) обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ


На основу члана 121. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 21/16) и члана 6. Правилника о критеријумина и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 49/17), Министарство државне управе и локалне самоуправе расписује јавни позив за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Јавни позив за календарску 2017. годину се објављује дана 01. јуна 2017 године и траје у току целе године. 

Министарство државне управе и локалне самоуправе обавештава Савет за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет) о пристиглим пријавама на јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања до 10. у месецу за пријаве поднете у претходном месецу. Седница Савета на којој се одлучује о поднетим пријавама одржава се најкасније 15 дана након пријема извештаја министарства.

Овај позив објављује се на интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs), на Порталу еУправе (http://www.euprava.gov.rs/eusluge/) и у дневном листу Политика.

 е Управа  Јавне расправе и консултације  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке  Испити  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине