Ispit za komunalnog milicionara

Ispit za komunalnog milicionara utvrđen je Zakonom o komunalnoj miliciji.

 

Pitanja od značaja za sprovođenje ispita za komunalnog milicionara bliže su uređena Pravilnikom o ispitu za komunalnog milicionara.

 

KO POLAŽE ISPIT ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Ispit za komunalnog milicionara polaže

 • Kandidat za komunalnog milicionara sa kojim je nadležni organ jedinice lokalne samouprave zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara, koji je uspešno završio program stručnog osposobljavanja iz člana 37. stav 5. Zakona o komunalnoj miliciji;
 • Policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica koji je primljen u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog milicionara, preuzimanjem iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

 

KO ODLUČUJE O ZAHTEVU ZA POLAGANJE ISPITA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave odlučuje o zahtevu za polaganje ispita za komunalnog milicionara preko ovlašćenog službenog lica.

 

KO SPROVODI ISPIT ZA KOMUNALNOG MILICONAARA

Ispit za komunalnog milicionara sprovodi Ispitna komisija za polaganje ispita za komunalnog milicionara, koju obrazuje ministar državne uprave i lokalne samouprave.

 

UVERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Kandidatu koji je položio ispit izdaje se uverenje o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

Za sve dodatne informacije u vezi sa ispitom za komunalnog milicionara možete se obratiti putem KONTAKT FORME

Način prijave

ZAHTEV ZA POLAGANJE ISPITA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

 

Zahtev za polaganje ispita za komunalnog milicionara podnosi se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za polaganje ispita za komunalnog milicionara podnosi organ sa kojim je kandidat za komunalnog milicionara zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno u kome je kandidat zasnovao radni odnos isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta, kome se pristupa putem veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Zahtev za polaganje ispita za komunalnog milicionara podnosi se na propisanom Obrascu 1. Podaci u obrazac zahteva upisuju se elektronskim putem.

 

DOKUMENTA KOJA se podnose uz zahtev za polaganje ISPITA ZA KOMUNALNOG MILICIONARA

Kandidat za komunalnog milicionara sa kojim je nadležni organ jedinice lokalne samouprave zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju

 • ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara;
 • uverenje (sertifikat) o ostvarenom uspehu kandidata za komunalnog milicionara u programu stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara;
 • overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
 • dokaz kojim se potvrđuje da je kandidat položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor ili zahtev za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, na Obrascu zahteva.

Policijski službenik u statusu ovlašćenog službenog lica koji je primljen u radni odnos za obavljanje poslova komunalnog milicionara

 • rešenje o zasnivanju radnog odnosa na neodređeno vreme za obavljanje poslova komunalnog milicionara;
 • overena fotokopija diplome o stečenom obrazovanju;
 • fotokopija lične karte;
 • dokaz kojim se potvrđuje da je kandidat položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor ili zahtev za pribavljanje podataka po službenoj dužnosti, na Obrascu zahteva.

Zahtev za polaganje ispita za komunalnog milicionara podnosi se neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

 

ADMINISTRATIVNA TAKSA

Organ sa kojim je kandidat za komunalnog milicionara zaključio ugovor o stručnom osposobljavanju bez naknade, radi stručnog osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog milicionara i polaganje ispita za komunalnog milicionara, odnosno u kome je kandidat zasnovao radni odnos, pre pristupanja polaganju ispita dostavlja dokaz o uplati republičke administrativne takse.

Republička administrativna taksa za ispit za komunalnog milicionara (po kandidatu) iznosi 7.790,00 dinara, a za polaganje popravnog ispita (po kandidatu) iznosi 4.150,00 dinara

račun: 840-30982845-97

model: 97

poziv na broj: 671480004

svrha uplate: Republička administrativna taksa – Ispit za komunalnog milicionara

uplatilac: Ime i prezime kandidata

primalac: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Birčaninova 6, 11000 Beograd

 

Primer popunjenog naloga za uplatu

Ispitni predmeti

Ispit za komunalnog milicionara sadrži sledeće ispitne predmete:

1) Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije;

2) Položaj, prava, dužnosti i odgovornosti komunalnog milicionara;

3) Opšti upravni postupak i upravni spor;

4) Osnovi kaznenog prava;

5) Poštovanje ljudskih prava i kultura komunikacije u obavljanju poslova komunalne milicije.

Program ispita za komunalnog milicionara za kandidata koji je položio državni stručni ispit po programu koji je sadržao ispitni predmet Opšti upravni postupak i upravni spor, ne obuhvata taj ispit.

Oblasti koje čine sadržinu ispitnih predmeta sadržane su u Programu ispita za komunalnog milicionara.

Materijal za pripremu polaganja ispita za komunalnog milicionara

Preporučena literatura za pripremu Ispita za komunalnog milicionara

Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije

 • Zakon o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS”, broj 49/19);
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije („Službeni glasnik RS”, broj 27/20);
 • Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje („Službeni glasnik RS”, br. 27/20 i 101/20);
 • Pravilnik o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka („Službeni glasnik RS”, broj 27/20);
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih milicionara („Službeni glasnik RS”, broj 27/20).

Položaj, prava, dužnosti i odgovornosti komunalnog milicionara

 • Zakon o komunalnoj miliciji („Službeni glasnik RS”, broj 49/19);
 • Pravilnik o načinu i postupku vršenja kontrole komunalne milicije („Službeni glasnik RS”, broj 27/20);
 • Pravilnik o načinu snimanja na javnom mestu i načinu na koji komunalna milicija saopštava nameru da vrši snimanje („Službeni glasnik RS”, br. 27/20 i 101/20);
 • Pravilnik o sadržini evidencija koje vodi komunalna milicija, načinu njihovog vođenja i uništavanju određenih podataka („Službeni glasnik RS”, broj 27/20);
 • Pravilnik o službenoj legitimaciji komunalnih milicionara („Službeni glasnik RS”, broj 27/20).

Opšti upravni postupak i upravni spor

 • Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glsnik RS”, broj 18/16 i 95/18 – autentično tumačenje);
 • Zakon o upravnim sporovima („Službeni glsnik RS”, broj 111/09);
 • Priručnik za polaganje državnog stručnog ispita (deo Upravni postupak i upravni spor).

Osnovi kaznenog prava

 • Krivični zakonik („Službeni glsnik RS”, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka,72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19);
 • Zakonik o krivičnom postupku („Službeni glsnik RS”, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14 i 35/19);
 • Zakon o prekršajima („Službeni glsnik RS”, br. 65/13, 13/16, 98/16 – odluka US, 91/19 i 91/19 – dr. zakon);

Poštovanje ljudskih prava i kultura komunikacije u obavljanju poslova komunalne milicije

Svi propisi navedeni u preporučenoj literaturi dostupni su u bazi Pravno-informacionog sistema Republike Srbije.

Dodatna literatura

Priručnik za stručno osposobljavanje i polaganje ispita komunalnih policajaca

Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

U skladu sa članom 29. Zakona o opštem upravnom postupku, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave izdaje uverenje o činjenicama upisanim u Evidenciju o položenom ispitu za komunalnog milicionara.

 1. Zahtev za izdavanje uverenja koji podnosi organ u kome je zaposleno lice za koje se zahteva izdavanje uverenja, podnosi se isključivo putem Elektronskog jedinstvenog upravnog mesta, kome se pristupa sa veb prezentacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.
 2. Zahtev za izdavanje uverenja može podneti i fizičko lice, neposredno ili putem pošte na adresu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova 6.

Ovo lice zahtev za izdavanje uvrenja podnosi za:

 • Ispit za komunalnog milicionara na sledećem Obrascu.

Podaci u obrazac zahteva upisuju se elektronskim putem.

Uz zahtev koji podnosi fizičko lice prilaže se javna isprava na osnovu koje se identifikuje stranka u postupku (fotokopija lične karte), dokaz da lice nije u radnom odnosu, ako se kao svrha izdavanja uverenja navodi ta činjenica i dokaz o uplati republičke administrativne takse, ako se kao svrha izdavanja uverenja navode razlozi koji nisu osnov za oslobađanje od plaćanja republičke administrativne takse.

UPLATILAC: Ime i prezime, prebivalište i adresa podnosioca zahteva
SVRHA UPLATE: Republička administrativna taksa
PRIMALAC: Budžet Republike Srbije
IZNOS: 330,00 RSD
RAČUN BROJ: 840–742221843–57
MODEL: 97
POZIV NA BROJ: 50-016