МЕНИ

Насловна » Структура » Секретаријат министарства

Секретаријат министарства

 Секретаријат министарства

Секретар министарства - Станија Вишекруна

Телефон : + 381 11 33 45 671  
Факс: + 381 11 26 86 868
Е-адреса:  sekretarijat@mduls.gov.rs


У Секретаријату Министарства
обављају се послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; информисање о раду Министарства и приступ информацијама од јавног значаја; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом и друге послове из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства образоване су следеће уже унутрашње јединице:

  1. Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки, и
  2. Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове.


Одељење за опште правне послове и послове јавних набавки

Начелник Одељења  - Тања Огризовић

Телефон : + 381 11  26 46 939
Факс: + 381 11 26 86 868
Е-адреса:  tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Одељење  за  опште  правне  послове  и  послове  јавних  набавки обавља пословe који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; развој кадрова и предлагање мера за унапређење развоја кадрова; унутрашње уређење Министарства (и органа у саставу Министарства); информисање о раду Министарства и пружање информација од јавног значаја; заштиту података о личности; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; послове безбедности и здравља на раду; остваривање сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом; припрему Програма посебног стручног усавршавања државних службеника и друге послове из делокруга Одељења.


Одељење за финансијске, материјалне и информатичке послове

Начелник Одељења  - Биљана Грандовић

Телефон : + 381 11  26 86 680
Факс: + 381 11  26 86 868
Е-адреса:  biljana.grandovic@mduls.gov.rs


Одељење  за  финансијске,  материјалне  и  информатичке  послове обавља послове који се односе на: планирање и наменско трошење средстава за рад Министарства; израду нацрта финансијског плана; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката; руковање опремом Министарства; вођење евиденција, припрему извештаја, информација и анализа из делокруга Одељења и Министарства; и друге послове из делокруга Одељења.

 Врх стране
 е Управа  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке