МЕНИ

Насловна » Структура » Секретаријат министарства

Секретаријат министарства

 Секретаријат министарства

Секретар министарства - Станија Вишекруна

Телефон : + 381 11 33 45 671  
Е-адреса:  sekretarijat@mduls.gov.rs


Секретаријат Министарства обавља послове од заједничког интереса за Министарство који се односе на: кадровска, финансијска, рачуноводствена, информатичка и административна питања; јавне набавке; планирање рада и извештавање о раду Министарства; информисање о раду Министарства и приступ информацијама од јавног значаја; заштиту података о личности; безбедност и здравље на раду; тајност података; послове одбране; руковање опремом; усклађивање рада унутрашњих јединица и сарадњу с органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом и друге послове из делокруга Секретаријата.

У Секретаријату Министарства се образују следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одељење за правне и финансијске послове и
 2. Одсек за опште и информатичке послове.


Одељење за правне и финансијске послове

Начелник Одељења  - Тања Огризовић

Телефон : + 381 11  26 46 939
Е-адреса:  tanja.ogrizovic@mduls.gov.rs


Одељење за правне и финансијске послове обавља пословe који се односе на: радноправни статус државних службеника и намештеника; вођење евиденције о државним службеницима и намештеницима; унутрашње уређење Министарства (и органа управе у саставу Министарства); информисање о раду Министарства и пружање информација од јавног значаја; заштиту података о личности; тајност података; припрему годишњег програма рада и извештаја о раду Министарства; послове организовања и реализације поступака јавних набавки; остваривање сарадње са органима државне управе, службама Владе, другим државним органима и Државним правобранилаштвом; планирање и наменско трошење средстава за рад Министарства; израду нацрта финансијског плана; контролу финансијских и рачуноводствених података; књиговодствене послове; послове у вези са наменским трошењем средстава који се односе на реализацију пројеката и друге послове из делокруга Одељења.


Одсек за опште и информатичке послове

Шеф Одсека - упражњено

Телефон : + 381 11 
Е-адреса:


Одсек за опште и информатичке послове обавља послове који се односе на: безбедност и здравље на раду и послове одбране; вођење евиденције о пословном простору Министарства и сарадње са Управом за заједничке послове и другим органима у вези обезбеђења коришћења пословног простора и опреме за потребе Министарства; координација рада возача и евиденција службених аутомобила; послови анализе за потребе набавке услуга и добара, за једногодишње и вишегодишње потребе Министарства; припрема анализа и извештаја о потрошњи горива, телефонских услуга, канцеларијског материјала и угоститељских услуга, као и друге извештаје из делокруга Одсека; информатички послови  и послови  техничке подршке и друге послове из делокруга Одсека.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама