МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за управљање људским ресурсима

Сектор за управљање људским ресурсима

 Сектор за управљање људским ресурсима


Помоћник министра –  Ивана Савићевић

Телефон: +381 11 3620 142
Е-адреса:  ivana.savicevic@mduls.gov.rs

 
Сектор за управљање људским ресурсима обавља послове који се односе на: систем плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; систем радних односа у јавној управи и социјални дијалог; остваривање права запослених у јавном сектору на новчану накнаду или отпремнину у поступку рационализације, укључујући и начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, оштих аката из делокруга Сектора; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за управљање људским ресурсима образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за радне односе и колективне преговоре и
 2. Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору.


Одсек за радне односе и колективне преговоре

Руководилац Групе – Ивана Милинковић

Телефон : + 381 11 2686 786
Е-адреса: ivana.milinkovic@mduls.gov.rs


Одсек за радне односе и колективне преговоре обавља послове који се односе на: праћење стања у области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; анализа стања у примени прописа из области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката којим се уређују радни односи у државним органима, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припрема закона и подзаконских аката из области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области радних односа; праћење спровођења стратешких докумената, закона и других прописа из надлежности Одсека; учешће у припреми стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи и других општих аката, у делу којима се уређују питања из надлежности Одсека; припрема извештаја и информација о примени прописа и стању из надлежности Одсека; припрема прилога за преговарачке позиције у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Европској унији; припрема прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске Комисије; праћење примене конвенција МОР-а и припрема извештаја о примени конвенција МОР-а; давање мишљења поводом захтева за оцену уставности закона, других прописа из надлежности Одсека; давање одговора на посланичка питања и аутентична тумачења прописа из надлежности Одсека; унапређење социјалног дијалога, преговарање са синдикатима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); праћење примене колективних уговора и правилника о раду; учествовање у раду тела образованих за праћење примене колективних уговора (комисија и одбора); припремa мишљења на колективнe уговорe и правилнике о раду (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); припрема и праћења прописа у вези начина одређивања максималог броја запослених у јавном сектору; остваривање права запослених у јавном сектору на новчану накнаду или отпремнину у поступку рационализације; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Одсека са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Одсека; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Одсека.

У Одсеку за радне односе и колективне преговоре образују се следеће уже унутрашња јединица:

 1. Група за радне односе и
 2. Група за колективне преговоре


Група за радне односе

Руководилац Групе – Ивана Ерчевић

Телефон : + 381 11 3345 095
Е-адреса: ivana.ercevic@mduls.gov.rs


Група за радне односе обавља послове који се односе на: праћење стања у области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката којим се уређују радни односи у државним органима, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припрема закона и подзаконских аката из области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; припрема и праћења прописа у вези начина одређивања максималог броја запослених у јавном сектору; остваривање права запослених у јавном сектору на новчану накнаду или отпремнину у поступку рационализације; праћење спровођења стратешких докумената, закона и других прописа из надлежности Групе; учешће у припреми стратешких докумената, закона и других прописа које припремају други државни органи и других општих аката, у делу којима се уређују питања из надлежности Групе; припрема извештаја и информација о примени прописа и стању из надлежности Групе; припрема прилога за преговарачке позиције у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Европској унији; припрема прилога  за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске Комисије; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; давање мишљења поводом захтева за оцену уставности закона, других прописа из надлежности Групе; давање одговора на посланичка питања; припрема мишљења у вези аутентичних тумачења прописа из надлежности Групе; припрема стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе и обавља друге послове из делокруга Групе.

Група за колективне преговоре

Руководилац Групе – Јелена Љубинковић

Телефон : + 381 11 2686 786
Е-адреса: jelena.ljubinkovic@mduls.gov.rs


Група за колективне преговоре обавља послове који се односе на: унапређење социјалног дијалога и учествовање у колективном преговарању (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области; припремa мишљења на колективнe уговорe и правилнике о раду (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); праћење примене колективних уговора и правилника о раду и учествовање у раду тела образованих за праћење примене колективних уговора (комисија и одбора); праћење и анализа стања у примени прописа из области радних односа у државним органима, у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама, јавним агенцијама и јавним службама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области радних односа; учествовање у припреми закона и подзаконских аката из области радних односа (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); учешће у припреми закона и других прописа које припремају други државни органи и других општих аката, у делу којима се уређују питања из надлежности Одсека; праћење примене конвенција МОР-а и припрема извештаја о примени конвенција МОР-а; припрема прилога за преговарачке позиције у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Европској унији; припрема прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске Комисије; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрема стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе и обавља друге послове из делокруга Групе.

 

Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору

Руководилац Групе –Гордана Пођанин

Телефон : + 381 11  36 20 140
Е-адреса:  gordana.podjanin@mduls.gov.rs

Одсек за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору обавља послове који се односе на: праћење стања у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката у области плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; отпремнине; координирање активности надлежних министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата запослених у јавном сектору; послове који се односе на праћење финансијских ефеката закона и других прописа на повећање или смањење буџетских издатака за плате у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију радних места, врши вредновање радних места у јавном сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора;  обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе и платне разреде; припрема стручне основа за доношење прописа којима се уређује Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; припрема прилога за преговарачку позицију у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Еврпској унији; припрема прилога и учешће у билатералним преговорима у вези са транспоновањем правних тековина Европске уније из надлежности Одсека; припрема прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске комисије и учешће на састанцима тих тела; припрема прилога, извештаја и информација из делокруга Одсека, као и учешће у активностима и припреми извештаја у вези са Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији;праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Одсека са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Одсека; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Одсека; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области и друге послове из делокруга Одсека.

У Одсеку за систем плата и каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за уређивање система плата;
 2. Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору.

Група за уређивање система плата

Руководилац Групе – Биљана Грандовић

Телефон : + 381 11
Е-адреса: biljana.grandovic@mduls.gov.rs


Група за уређивање система плата обавља послове који се односе на: праћење стања у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката у области плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; отпремнине; координирање активности надлежних министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата запослених у јавном сектору; послове који се односе на праћење финансијских ефеката закона и других прописа на повећање или смањење буџетских издатака за плате у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; припрема прилога за преговарачку позицију у оквиру одговарајућих преговарачких група у процесу приступања Еврпској унији; припрема прилога и учешће у билатералним преговорима у вези са транспоновањем правних тековина Европске уније из надлежности Групе; припрема прилога за израду извештаја за пододборе и друга радна тела Европске комисије и учешће на састанцима тих тела; припрема прилога, извештаја и информација из делокруга Групе, као и учешће у активностима и припреми извештаја у вези са Споразумом о стабилизацији и придруживању Европској унији; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области и друге послове из делокруга Групе.

Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору

Руководилац Групе – упражњено

Телефон : + 381 11
Е-адреса:


Група за каталогизацију и вредновање радних места у јавном сектору обавља послове који се односе на: праћење стања у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; праћење стања у области система плата у делу који се односи на радна места, односно звања, чинове, положаје и функције у јавном сектору, послове који се обављају и висину основне плате запослених на тим радним местима, односно у одговарајућим звањима, чиновима, на положајима и функцијама у циљу успостављања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; координира активности и сарађује са органима, организацијама и установама у јавном сектору у поступку припреме и објављивања Општег каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору; припрема и примењује методологију за евалуацију радних места, врши вредновање радних места у јавном сектору на бази израђене методологије и утврђује међусобни однос радних места у свим деловима јавног сектора; обавља послове који се односе на сврставање радних места у платне групе и платне разреде; припремање стручних основа за доношење прописа којима се припрема Општи каталог радних места и прати примену посебних каталога радних места које израђују други државни органи као и органи аутономне покрајине; учествује припрему закона, других прописа и општих аката у области система плата у јавном сектору; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе и обавља друге послове из делокруга Одсека.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама