МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за управљање људским ресурсима

Сектор за управљање људским ресурсима

 Сектор за управљање људским ресурсима


Помоћник министра –  Ивана Савићевић

Телефон: +381 11 33 45 532; 
 Факс: + 381 11  26 85 315
Е-адреса:  drzavnauprava@mduls.gov.rs

 
 У
Сектору за управљање људским ресурсима обављају се послови који се односе на: систем плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; систем радних односа у јавној управи и социјални дијалог; остваривање права запослених у јавном сектору на новчану накнаду или отпремнину у поступку рационализације; државни стручни испит и систем стручног усавршавања запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; посебан стручни испит за матичара и стручно усавршавање матичара; давање овлашћења за обављање послова матичара и вођење Евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара, проверу знања матичара стеченог на стучном усавршавању; припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, оштих аката из делокруга Сектора; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за управљање људским ресурсима образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за систем плата,
 2. Група за радне односе и социјални дијалог, и
 3. Група за стручно усавршавање.


Група за систем плата

Руководилац Групе –Гордана Пођанин

Телефон : + 381 11  36 20 140
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  gordana.podjanin@mduls.gov.rs


Група за систем плата обавља послове који се односе на: праћење стања и преговарање у области система утврђивања и обрачуна плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката у области плата у државним органима, јавним агенцијама, јавним службама, јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; отпремнине; координирање активности надлежних министарстава у доношењу прописа којима се утврђују елементи за обрачун плата; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области и друге послове из делокруга Групе.


Група за радне односе и социјални дијалог

Руководилац Групе – Ивана Милинковић

Телефон : + 381 11 26 86 786
Факс: + 381 11 
Е-адреса: ivana.milinkovic@mduls.gov.rs


Група за радне односе и социјални дијалог обавља послове који се односе на: праћење стања у области радних односа у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; праћење стања у области радних односа у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; преговарање са синдикатима (државни органи, јавне службе, ЈЛС и ООСО); припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката којим се уређују радни односи у државним органима, јавним агенцијама и јавним службама; припремање стручних основа за доношење прописа, припрему закона, других прописа и општих аката којим се уређују радни односи у јединицама локалне самоуправе и аутономним покрајинама; остваривање права запослених у јавном сектору на новчану накнаду или отпремнину у поступку рационализације; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; припрему стручних мишљења, анализа, извештаја и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у овој области и друге послове из делокруга Групе.


Група за стручно усавршавање

Руководилац Групе – Јасмина Бенмансур

Телефон : + 381 11 36 12 612
Факс: + 381 11
Е-адреса: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs


Група за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: државни стручни испит; изградњу капацитета и стручно усавршавање запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; припрему програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе (осим програма општег стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније које у складу са својим делокругом припрема служба Владе за координацију послова Владе у приступању Европској унији) и надзор над спровођењем ових програма стручног усавршавања; утврђивање листе интерсекторских и секторских општих програма стручног усавршавања за запослене у органима јединица локалне самоуправе; утврђивање обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе; спровођење поступка стручног оспособљавања за послове комуналне полиције и вођења регистра комуналних полицајаца који су завршили стручно оспособљавање; посебан стручни испит за матичара; давање овлашћења за обављање послова матичара и вођење евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара; проверу знања матичара стеченог на стучном усавршавању; припрему, односно учешће у припреми стратегија и акционих планова, закона, других прописа и општих аката о државном стручном испиту, стручном усавршавању запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, посебном стручном испиту за матичаре и стручном усавршавању матичара; праћење спровођења програма стручног усавршавања запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и матичара; праћење спровођења статегија и акционих планова и примене/спровођења прописа у области стручног усавршавања запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе и матичара; вођење евиденција о планираним и спроведеним програмима стручног усавршавања запослених у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; припрему анализа, мишљења и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 е Управа Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке