МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за стручно усавршавање

Сектор за стручно усавршавање

 Сектор за стручно усавршавање

Помоћник министра – др Јасмина Бенмансур

Телефон: + 381 11 361 26  72 
Е-адреса: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs

Сектор за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима; изградњу капацитета и стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе; стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе; државни стручни испит; посебан стручни испит за матичара; стручно усавршавање матичара и проверу знања стеченог на стручном усавршавању; испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; стручно усавршавање комуналних полицајаца; испите за инспекторе; предлагање доношења и учешће у припреми стратегија и акционих планова, закона и других прописа у пословима из делокруга Сектора; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; сарадњу са државним органима и органима и организацијама у јединицама локалне самоуправе у пословима из делокруга Сектора и друге послове који се односе на изградњу капацитета и стручно усавршавање, државни стручни испит и друге посебне стручне испите из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за стручно усавршавање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за стручно усавршавање
 2. Група за стручне испите.


Група за стручно усавршавање

Група за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима; учешће у истраживању, припреми извештаја и утврђивању потреба државних службеника за стручним усавршавањем; припрему програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе, изузев програма општег стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније; учешће у истраживању, припреми извештаја и утврђивању посебних потреба државних службеника у Министарству за стручним усавршавањем; припрему посебних програма стручног усавршавања државних службеника у Министарству; надзор над спровођењем програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе; вођење евиденције о утврђеним и спроведеним општим програмима стручног усавршавања и планираним и спроведеним програмима посебног стручног усавршавања државних службеника; изградњу капацитета и стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе; утврђивање листе интерсекторских и секторских општих програма стручног усавршавања за запослене у органима јединица локалне самоуправе; утврђивање обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе; утврђивање услова и критеријума за акредитацију и акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; вођење службене евиденције издатих акредитација реализатора програма и евиденције о учесницима у програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе; спровођење истраживања ради утврђивања потреба и припрема извештаја о утврђеним потребама за стручним усавршавањем матичара; припрему програма основног и специјалистичког стручног усавршавања матичара; организовање и спровођење општих и специјалистичких програма стручног усавршавања матичара; проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању; утврђивање оцене успешности спроведених програма стручног усавршавања матичара; вођење евиденције о подацима о утврђеним програмима стручног усавршавања, реализованим програмима и оцени успешности спроведених програма; изгрању и унапређење информационог система за стручно усавршавање матичара и проверу знања матичара на стручном усавршавању; стручно усавршавање комуналних полицајаца; проверу стручне оспособљености комуналних полицајаца; праћење стања у области стручног усавршавања државних службеника, запослених у јединицама локалне самоуправе, матичара и комуналних полицајаца; предлагање доношења и учешће у припреми стратегија и акционих планова, закона и других прописа у пословима из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за стручне испите

Руководилац Групе – Невенка Станојевић

Телефон : + 381 11 3620 144
Е-адреса: nevenka.stanojevic@mduls.gov.rs


Група за стручне испите обавља послове које се односе на: вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит, посебан стручни испит за матичара, испит за инспектора, испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, давање овлашћења за утврђивање психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције и издавање лекарских уверења о томе; организацију и споровођење државног стучног испита, посебаног стручног испита за матичара, испита за инспектора и испита за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; вођење евиденције о: полагању државног стучног испита, полагању посебног стручног испита за матичара и стручном оспособљавању, испиту, стручном усавршавању и провери стручне оспособљености комуналних полицајаца; учествовање у одређивању ближих критеријума и мерила за утврђивање посебне способности потребне за обављање послова комуналне полиције; изградњу и унапређење DMS у вези са вођењем управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит, посебан стручни испит за матичара, испит за инспектора и испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, као и процедурама за организовање и спровођење ових испита; праћење стања у пословима државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга Групе; предлагање доношења и учешће у припреми закона и других прописа у пословима из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Невенка Станојевић, руководилац Групе за стручне испите, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит.

Teлефон: + 381 11 26 81 158
Е-адреса: milica.tomic@mduls.gov.rs


Милица Томић, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка у управним стварима које се односе на посебан стручни испит за матичара и за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на испит за инспектора.

Телефон: + 381 11 36 20 144
Е-адреса: maja.rakic@mduls.gov.rs


Маја Ракић, млађи саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка у управним стварима које се односе на државни стручни испит, испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца и давање овлашћења за утврђивање психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције и издавање лекарских уверења о томе, као и за предузимање радњи у поступку за издавање уверења о положеном државном стручном испиту и испиту за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца и за управне радње које се односе на вођење евиденције о положеном државном стручном испиту и евиденције о стручном оспособљавању, испиту, стручном усавршавању и провери стручне оспособљености за обављање послова комуналног полицајца и на издавање уверења из ових евиденција.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама