МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за стручно усавршавање

Сектор за стручно усавршавање

 Сектор за стручно усавршавање

Помоћник министра – др Јасмина Бенмансур

Телефон: + 381 11 361 26  72 
Е-адреса: jasmina.benmansur@mduls.gov.rs

Сектор за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима; изградњу капацитета и стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе; стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе; државни стручни испит; посебан стручни испит за матичара; стручно усавршавање матичара и проверу знања стеченог на стручном усавршавању; испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; стручно усавршавање комуналних полицајаца; испите за инспекторе; предлагање доношења и учешће у припреми стратегија и акционих планова, закона и других прописа у пословима из делокруга Сектора; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; сарадњу са државним органима и органима и организацијама у јединицама локалне самоуправе у пословима из делокруга Сектора и друге послове који се односе на изградњу капацитета и стручно усавршавање, државни стручни испит и друге посебне стручне испите из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за стручно усавршавање образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за стручно усавршавање
 2. Група за стручне испите.


Група за стручно усавршавање

Група за стручно усавршавање обавља послове који се односе на: изградњу капацитета и стручно усавршавање у државним органима; учешће у истраживању, припреми извештаја и утврђивању потреба државних службеника за стручним усавршавањем; припрему програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе, изузев програма општег стручног усавршавања државних службеника из области Европске уније; учешће у истраживању, припреми извештаја и утврђивању посебних потреба државних службеника у Министарству за стручним усавршавањем; припрему посебних програма стручног усавршавања државних службеника у Министарству; надзор над спровођењем програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе; вођење евиденције о утврђеним и спроведеним општим програмима стручног усавршавања и планираним и спроведеним програмима посебног стручног усавршавања државних службеника; изградњу капацитета и стручно усавршавање у јединицама локалне самоуправе; утврђивање листе интерсекторских и секторских општих програма стручног усавршавања за запослене у органима јединица локалне самоуправе; утврђивање обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе; утврђивање услова и критеријума за акредитацију и акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; вођење службене евиденције издатих акредитација реализатора програма и евиденције о учесницима у програмима стручног усавршавања у јединицама локалне самоуправе; стручне и административно-техничке послове за потребе Савета за стручно усавршавање запослених у јединицама локалне самоуправе; спровођење истраживања ради утврђивања потреба и припрема извештаја о утврђеним потребама за стручним усавршавањем матичара; припрему програма основног и специјалистичког стручног усавршавања матичара; организовање и спровођење општих и специјалистичких програма стручног усавршавања матичара; проверу знања матичара стеченог на стручном усавршавању; утврђивање оцене успешности спроведених програма стручног усавршавања матичара; вођење евиденције о подацима о утврђеним програмима стручног усавршавања, реализованим програмима и оцени успешности спроведених програма; изгрању и унапређење информационог система за стручно усавршавање матичара и проверу знања матичара на стручном усавршавању; стручно усавршавање комуналних полицајаца; проверу стручне оспособљености комуналних полицајаца; праћење стања у области стручног усавршавања државних службеника, запослених у јединицама локалне самоуправе, матичара и комуналних полицајаца; предлагање доношења и учешће у припреми стратегија и акционих планова, закона и других прописа у пословима из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за стручне испите

Руководилац Групе – Невенка Станојевић

Телефон : + 381 11 3620 144
Е-адреса: nevenka.stanojevic@mduls.gov.rs


Група за стручне испите обавља послове које се односе на: вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит, посебан стручни испит за матичара, испит за инспектора, испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, давање овлашћења за утврђивање психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције и издавање лекарских уверења о томе; организацију и споровођење државног стучног испита, посебаног стручног испита за матичара, испита за инспектора и испита за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца; вођење евиденције о: полагању државног стучног испита, полагању посебног стручног испита за матичара и стручном оспособљавању, испиту, стручном усавршавању и провери стручне оспособљености комуналних полицајаца; учествовање у одређивању ближих критеријума и мерила за утврђивање посебне способности потребне за обављање послова комуналне полиције; изградњу и унапређење DMS у вези са вођењем управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит, посебан стручни испит за матичара, испит за инспектора и испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца, као и процедурама за организовање и спровођење ових испита; праћење стања у пословима државног стручног испита и посебних стручних испита из делокруга Групе; предлагање доношења и учешће у припреми закона и других прописа у пословима из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Невенка Станојевић, руководилац Групе за стручне испите, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на државни стручни испит.

Teлефон: + 381 11 26 81 158
Е-адреса: milica.tomic@mduls.gov.rs


Милица Томић, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка у управним стварима које се односе на посебан стручни испит за матичара и за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на испит за инспектора.

Телефон: + 381 11 36 20 144
Е-адреса: maja.rakic@mduls.gov.rs


Маја Ракић, млађи саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка у управним стварима које се односе на државни стручни испит, испит за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца и давање овлашћења за утврђивање психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције и издавање лекарских уверења о томе, као и за предузимање радњи у поступку за издавање уверења о положеном државном стручном испиту и испиту за обављање послова и примену овлашћења комуналног полицајца и за управне радње које се односе на вођење евиденције о положеном државном стручном испиту и евиденције о стручном оспособљавању, испиту, стручном усавршавању и провери стручне оспособљености за обављање послова комуналног полицајца и на издавање уверења из ових евиденција.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама