МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за развој добре управе

Сектор за развој добре управе

 Сектор за развој добре управе

Помоћник министра – Наталија Павловић Шиниковић

Телефон: +381 11 33 45 532
Е-адреса:  natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Сектор за развој добре управе обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката из области система државне управе, управног поступка, управне инспекције, инспекцијског надзора и електронске управе; учешће у припреми међународних уговора; припрему мишљења на нацрте, односно предлоге прописа и општих аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или сагласност; систем државне/јавне управе, организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; развој и унапређење система јавне управе; унапређење квалитета рада јавне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; управљање реформом јавне управе; спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење прописа Европске уније из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва у областима из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за развој добре управе образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката,
 2. Група за управљање реформом јавне управе,
 3. Група за организацију и рад јавне управе,
 4. Група за подршку развоју електронске управе.


Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката

Шеф Одсека – Лидија Раденовић

Телефон : + 381 11 33 45 236
Е-адреса:  lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Одсек  за  припрему и праћење спровођења прописа и општих аката обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката у области  системa државне/јавне управе, управни поступак, управну инспекцију и електонску управу; припрему мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или сагласност; припрему одговора на посланичка питања из делокруга Сектора; припрему предлога одговора Уставном суду на иницијативу за оцену уставности и законитости прописа из делокруга Сектора; праћење и анализу примене закона у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење спровођења Закона о општем управном поступку и усклађености посебних управних поступака са Законом о општем управном поступку; подршку раду Координационог тела за усклађивање са Законом о општем управном поступку; подршка раду Координационе комисије за инспекцијски надзор; праћење спровођења Закона о инспекцијском надзору; учешће у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и другим организацијама цивилног друштва из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.


Група за управљање реформом јавне управе

Руководилац Групе – Љиљана Узелац

Телефон : + 381 11 33 45 236
Е-адреса:  ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Група за управљање реформом јавне управе обавља послове који се односе на: учешће у припреми стратешких докумената и акционих планова у области реформе јавне управе; координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на стручном нивоу (оперативни послови и координација процеса реформе јавне управе и рада Међуминистарске пројектне групе); координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на политичком нивоу (стручни и оперативни послови и координација рада Колегијума државних секретара и  Савета за реформу јавне управе); успостављање и унапређење механизама за укључивања организација цивилног друштва у процес реформе јавне управе; праћење реализовања планираних реформских активности (анализа извештаја и редовна обрада прикупљених података из извештаја); вредновање/оцењивање реализовања планираних реформских активности (координација и спровођење унутрашњег вредновања и старање о обезбеђивању спољног вредновања); спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; припрему мишљења, анализа и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области реформе јавне управе; координацију и сарадњу са Регионалном школом за државну управу (у даљем тексту: РЕСПА); предлагање и праћење реализације пројеката из делокруга Групе; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и другим организацијама цивилног друштва из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за организацију и рад јавне управе

Руководилац Групе – Татјана Чабак

Телефон : + 381 11 26 46 887
Е-адреса: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Група за организацију и рад јавне управе обавља послове који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; праћење, анализу и унапређење унутрашњег уређења и систематизације радних места у органима државне управе и органима на које се примењују прописи из области унутрашњег уређења органа државне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, општих аката из делокруга Групе; давања сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Групе; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Групе.

Татјана Чабак, руководилац Групе за организацију и рад јавне управе, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на печате.

Телефон: + 381 11 26 46 887
Е-адреса: smilja.drapsin@mduls.gov.rs


Смиља Драпшин, саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и припрему нацрта решења ради давања сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима.


Група за подршку развоју електронске управе

Руководилац Групе – Дара Гравара Стојановић

Телефон : + 381 11 26 85 315
Е-адреса: dara.gravara@mduls.gov.rs


Група за подршку развоју електронске управе обавља послове који се односе на пружање подршке развоју електронске управе преко управљања ИПЦ; организацију рада Информатичког приступног центра; предузимање мера за континуирану сарадњу са Националном агенцијом за информационо друштво (у даљем тексту НИА) из Републике Кореје; развој информационих и комуникационих технологија у заједничком интересу обе земље; обавештавање заинтересоване јавности посебно привредних субјеката о могућностима којима располаже ИПЦ и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама