МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за развој добре управе

Сектор за развој добре управе

 Сектор за развој добре управе

Помоћник министра – Дражен Маравић

Телефон: +381 11 33 45 532
 Факс: + 381 11 
Е-адреса:  drazen.maravic@mduls.gov.rs


У
Сектору за развој добре управе обављају се послови који се односе на: поступак припреме стратешких докумената, прописа, општих аката и међународних уговора из делокруга Министарства; поступак припреме мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; систем државне/јавне управе; организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби укључујући и начин одређивања максималног броја запослених у јавном сектору; управни поступак; управну инспекцију; развој и унапређење система јавне управе; унапређење квалитета рада јавне управе; организацију рада, контролу и извештавање о раду запослених у Управним окрузима (укључујући и надзор над сврсисходношћу рада стручних служби); печат; управљање реформом јавне управе; спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Министарства и предлагање мера у тим областима; праћење прописа Европске уније из делокруга Сектора и старање о усклађивању са правним тековинама Европске уније; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за развој добре управе образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за поступак припреме прописа и општих аката,
 2. Група за управљање реформом јавне управе и
 3. Група за организацију и рад јавне управе.


Група за поступак припреме прописа и општих аката

Руководилац Групе – Лидија Раденовић

Телефон : + 381 11 33 45 236
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Група за поступак припреме прописа и општих аката обавља послове који се односе на: припрему предлога стратешких докумената, нацрта закона и предлога других прописа и општих аката који се односе на систем државне/јавне управе укључујући и самосталне државне органе који су независни у вршењу своје надлежности, управни поступак, управну инспекцију и е-управу; поступак припреме материјала Министарства који ће се разматрати на седници Владе; поступак припреме материјала Владе из делокруга Министарства који ће се разматрати на седници Народне скупштине; учешће у поступку припреме материјала из делокруга Министарства за објављивање у „Службеном гласнику РС“; поступак припреме мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката који се достављају Министарству на мишљење или сагласност; анализу, планирање, координацију и праћење поступка припреме прописа и општих аката из делокруга Министарства, у сарадњи са другим организационим јединицама Министарства; старање о усклађивању прописа из делокруга Министарства са правним системом Републике Србије и правом Европске уније; вођење евиденције о прописима и општим актима из делокруга Министарства; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и јавношћу и друге послове из делокруга Групе.


Група за управљање реформом јавне управе

Руководилац Групе – Љиљана Узелац

Телефон : + 381 11 33 45 236
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Група за управљање реформом јавне управе обавља послове који се односе на: учешће у припреми стратешких докумената и акционих планова у области реформе јавне управе; координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на стручном нивоу (оперативни послови и координација процеса реформе јавне управе и рада Међуминистарске пројектне групе); координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на политичком нивоу (стручни и оперативни послови и координација рада Колегијума државних секретара и Савета за реформу јавне управе); успостављање и унапређење механизама за укључивања организација цивилног друштва у процес реформе јавне управе; праћење реализовања планираних реформских активности (анализа извештаја и редовна обрада прикупљених података из извештаја); вредновање/оцењивање реализовања планираних реформских активности (координација и спровођење унутрашњег вредновања и старање о обезбеђивању спољног вредновања); спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; припрему мишљења, анализа и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области реформе јавне управе; координацију и сарадњу са Респом; предлагање и праћење реализације пројеката из делокруга Групе;координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и другим организацијама цивилног друштва из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за организацију и рад јавне управе

Руководилац Групе – Татјана Чабак

Телефон : + 381 11 26 46 887
 Факс: 
Е-адреса: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Група за организацију и рад јавне управе обавља послове који се односе на: организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; праћење, анализу и унапређење унутрашњег уређења и систематизације радних места у органима државне управе и органима на које се примењују прописи из области унутрашњег уређења органа државне управе; печат; организацију рада, контролу и извештавање о раду запослених у Управним окрузима (укључујући и надзор над сврсисходношћу рада стручних служби); припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, општих аката из делокруга Групе; давања сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Групе; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 е Управа Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке