МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за развој добре управе

Сектор за развој добре управе

 Сектор за развој добре управе

Помоћник министра – Наталија Павловић Шиниковић

Телефон: +381 11 33 45 532
Е-адреса:  natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Сектор за развој добре управе обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката из области система државне управе, управног поступка, управне инспекције, инспекцијског надзора и електронске управе; учешће у припреми међународних уговора; припрему мишљења на нацрте, односно предлоге прописа и општих аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или сагласност; систем државне/јавне управе, организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; развој и унапређење система јавне управе; унапређење квалитета рада јавне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; управљање реформом јавне управе; спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење прописа Европске уније из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва у областима из делокруга Сектора; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове у областима из делокруга Сектора.

У Сектору за развој добре управе образују се следеће уже унутрашње јединице:

 1. Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката,
 2. Група за управљање реформом јавне управе,
 3. Група за организацију и рад јавне управе,
 4. Група за подршку развоју електронске управе.


Одсек за припрему и праћење спровођења прописа и општих аката

Шеф Одсека – Лидија Раденовић

Телефон : + 381 11 33 45 236
Е-адреса:  lidija.radenovic@mduls.gov.rs


Одсек  за  припрему и праћење спровођења прописа и општих аката обавља послове који се односе на: припрему стратешких докумената, закона, других прописа и општих аката у области  системa државне/јавне управе, управни поступак, управну инспекцију и електонску управу; припрему мишљења на нацрте, односно предлоге правних аката из делокруга Сектора које други предлагачи достављају Министарству на мишљење или сагласност; припрему одговора на посланичка питања из делокруга Сектора; припрему предлога одговора Уставном суду на иницијативу за оцену уставности и законитости прописа из делокруга Сектора; праћење и анализу примене закона у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење спровођења Закона о општем управном поступку и усклађености посебних управних поступака са Законом о општем управном поступку; подршку раду Координационог тела за усклађивање са Законом о општем управном поступку; подршка раду Координационе комисије за инспекцијски надзор; праћење спровођења Закона о инспекцијском надзору; учешће у припреми међународних уговора, стратешких докумената у вези са процесом приступања Европској унији и пројеката из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и другим организацијама цивилног друштва из делокруга Одсека и друге послове из делокруга Одсека.


Група за управљање реформом јавне управе

Руководилац Групе – Љиљана Узелац

Телефон : + 381 11 33 45 236
Е-адреса:  ljiljana.uzelac@mduls.gov.rs


Група за управљање реформом јавне управе обавља послове који се односе на: учешће у припреми стратешких докумената и акционих планова у области реформе јавне управе; координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на стручном нивоу (оперативни послови и координација процеса реформе јавне управе и рада Међуминистарске пројектне групе); координацију спровођења Стратегије реформе јавне управе на политичком нивоу (стручни и оперативни послови и координација рада Колегијума државних секретара и  Савета за реформу јавне управе); успостављање и унапређење механизама за укључивања организација цивилног друштва у процес реформе јавне управе; праћење реализовања планираних реформских активности (анализа извештаја и редовна обрада прикупљених података из извештаја); вредновање/оцењивање реализовања планираних реформских активности (координација и спровођење унутрашњег вредновања и старање о обезбеђивању спољног вредновања); спровођење иницијативе партнерства за отворену управу; припрему мишљења, анализа и информација из делокруга Групе; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области реформе јавне управе; координацију и сарадњу са Регионалном школом за државну управу (у даљем тексту: РЕСПА); предлагање и праћење реализације пројеката из делокруга Групе; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и другим организацијама цивилног друштва из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за организацију и рад јавне управе

Руководилац Групе – Татјана Чабак

Телефон : + 381 11 26 46 887
Е-адреса: tatjana.cabak@mduls.gov.rs


Група за организацију и рад јавне управе обавља послове који се односе на: систем државне управе и организацију и рад министарстава, посебних организација, јавних агенција и јавних служби; праћење, анализу и унапређење унутрашњег уређења и систематизације радних места у органима државне управе и органима на које се примењују прописи из области унутрашњег уређења органа државне управе; печат; надзор над сврсисходношћу рада стручних служби управних округа; припрему стратегија и акционих планова, закона, других прописа, општих аката из делокруга Групе; давања сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Групе са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Групе; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Групе; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Групе.

Татјана Чабак, руководилац Групе за организацију и рад јавне управе, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и одлучивање у управним стварима које се односе на печате.

Телефон: + 381 11 26 46 887
Е-адреса: smilja.drapsin@mduls.gov.rs


Смиља Драпшин, саветник, овлашћено службено лице за вођење управног поступка и припрему нацрта решења ради давања сагласности на садржину и изглед печата државним и другим органима.


Група за подршку развоју електронске управе

Руководилац Групе – Дара Гравара Стојановић

Телефон : + 381 11 26 85 315
Е-адреса: dara.gravara@mduls.gov.rs


Група за подршку развоју електронске управе обавља послове који се односе на пружање подршке развоју електронске управе преко управљања ИПЦ; организацију рада Информатичког приступног центра; предузимање мера за континуирану сарадњу са Националном агенцијом за информационо друштво (у даљем тексту НИА) из Републике Кореје; развој информационих и комуникационих технологија у заједничком интересу обе земље; обавештавање заинтересоване јавности посебно привредних субјеката о могућностима којима располаже ИПЦ и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама