МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за људска и мањинска права и слободе

Сектор за људска и мањинска права и слободе

 Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре


Помоћник министра –  Ивана Антић

Телефон : + 381 11 26 41 495
Факс: + 381 11 
Е-адреса: ivana.antic@mduls.gov.rs


У Сектор
у за људска и мањинска права и слободе обављају се послови који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење регистра националних савета националних мањина; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза министарства које се односе на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним организацијама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области као и послове који се односе на: политичко и друго организовање, осим синдикалног, вођење Регистра политичких странака; другостепени управни поступак у области удруживања и друге послове одређене законом.

У Сектору за људска и мањинска права и слободе и регистре образоване су следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за остваривање слободе удруживања и
  2. Група за људска и мањинска права.


Група за остваривање слободе удруживања

Руководилац Групе – Марија Џивџановић

Телефон : + 381 11 26 85 379
Факс: + 381 11 
Е-адреса: marija.dzivdzanovic@mduls.gov.rs


Група за остваривање слободе удруживања обавља послове који се односе на: политичко и друго организовање, вођење Регистра политичких странака; другостепени управни поступак у области удруживања и вођења јединственог бирачког списка, припрему управних процедура за доношење првостепених решења у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и вођење бирачких  спискова; праћење примене прописа и стања у области из делокруга Групе, извештавање и ажурирање базе података; израду анализа, информација, извештаја и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за људска и мањинска права

Руководилац Групе – Биљана Марковић

Телефон : + 381 11 26 45 357
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  biljana.markovic@mduls.gov.rs


Група за људска и мањинска права обавља послове који се односе на: националне савете националних мањина, учешће у припреми закона и других прописа из области националних савета,  вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима посебног бирачког списка, усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима посебног бирачког списка; праћење примене прописа и стања у области права националних мањина; давање мишљења о уставности и законитости општих аката националних савета; пружање правне помоћи националним мањинама у остваривању права у области националних савета националних мањина; вођење Регистра националних савета националних мањина, спровођење избора за националне савете националних мањина; вођење посебних бирачких спискова националних мањина; надзор над применом прописа којима се уређује вођење посебних бирачких спискова у јединицама локалне самоуправе; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза које се односе на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним организацијама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 е Управа  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке