МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за људска и мањинска права и слободе

Сектор за људска и мањинска права и слободе

 Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре


Помоћник министра –  Ивана Антић

Телефон : + 381 11 26 41 495
Е-адреса: ivana.antic@mduls.gov.rs

Сектор за људска и мањинска права и слободе обавља послове који се односе на: припрему прописа о људским и мањинским правима; вођење Регистра националних савета; избор националних савета националних мањина; вођење посебног бирачког списка националне мањине; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области људских и мањинских права; припрему прописа и праћење њихове примене из области заштитника грађана и слободног приступа информацијама од јавног значаја; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; праћење примене системских закона, прописа и општих аката у областима из делокруга Сектора и предлагање мера за унапређење стања у тим областима; праћење спровођења обавеза министарства које се односе на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним организацијама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области као и послове који се односе на: политичко и друго организовање, осим синдикалног, вођење Регистра политичких странака; другостепени управни поступак у области удруживања и друге послове одређене законом; учешће у успостављању система финансијског управљања и контроле у пословима из делокруга Сектора и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за људска и мањинска права и слободе образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за остваривање слободе удруживања
 2. Група за људска и мањинска права.


ГРУПА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДЕ УДРУЖИВАЊА

Руководилац Групе – Марија Џивџановић

Телефон : + 381 11 26 85 379
Е-адреса: marija.dzivdzanovic@mduls.gov.rs


Група за остваривање слободе удруживања обавља послове који се односе на: политичко и друго организовање, изузев синдикалног; учешће у припреми нацрта закона, других прописа и општих аката у области остваривања слободе удруживања грађана, односно политичког организовања; праћење примене прописа и стања у области из делокруга Групе; вођење Регистра политичких странака и првостепеног управног поступка по пријавама за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака; пружање стручне помоћи подносиоцима пријава за упис, брисање и промену података у Регистру политичких странака; вођење другостепеног управног поступка по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења; припрему инструкција о организацији послова и начину рада имаоца јавних овлашћења у вршењу поверених послова вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења; израду анализа, информација, извештаја и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

Марија Џивџановић, руководилац Групе за остваривање слободе удруживања, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење Регистра политичких странака и спровођење управног поступка и припрему нацрта решења о упису, брисању и промени података у Регистру политичких странака

Телефон : + 381 11 26 85 379
Е-адреса: ikovacevic@mduls.gov.rs

Иван Ковачевић, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење другостепеног управног поступка и припрему нацрта решења по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима вођења Регистра удружења и Регистра страних удружења.


Група за људска и мањинска права

Руководилац Групе – Биљана Марковић

Телефон : + 381 11 26 45 357  
Е-адреса:  biljana.markovic@mduls.gov.rs


Група за људска и мањинска права обавља послове који се односе на: националне савете националних мањина, учешће у припреми закона и других прописа из области националних мањина, вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима посебног бирачког списка, усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима посебног бирачког списка; праћење примене прописа и стања у области права националних мањина; давање мишљења о уставности и законитости општих аката националних савета; пружање правне помоћи националним мањинама у остваривању права у области националних савета националних мањина; вођење Регистра националних савета, спровођење избора за националне савете националних мањина; вођење посебног бирачког списка националних мањина; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза које се односе на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним организацијама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.

Биљана Марковић, руководилац Групе за људска и мањинска права, самостални саветник, овлашћено службено лице за вођење првостепеног управног поступка и припрему нацрта решења о упису, промени односно брисању података у Регистру националних савета.

Телефон : + 381 11 26 45 357  
Е-адреса:  ljiljana.bekcic@mduls.gov.rs

Љиљана Бекчић, самостални саветник, овлашћено службено лице за спровођење другостепеног управног поступка и припрему нацрта решења по жалбама на првостепена решења имаоца јавних овлашћења у повереним пословима посебног бирачког списка, као и за вођење посебног бирачког списка; учествује у вођењу првостепеног управног поступка и припрема нацрте решења о упису, промени или брисању података у Регистру националних савета.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама