МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре

Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре

 Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре

 

 • Списак прописа које Сектор за људска и мањинска права и слободе и регистре примењује у свом раду


Помоћник министра –  Наталија Павловић Шиниковић

Телефон : + 381 11 26 41 495
Факс: + 381 11 
Е-адреса: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


У Сектору за људска и мањинска права и слободе и регистре
обављају се послови који се односе на: остваривање слободе удруживања грађана, односно политичко и друго организовање изузев синдикалног организовања; вођење Регистра политичких странака; непосредно изјашњавање грађана; јединствени бирачки списак; избор и вођење Регистра националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; координирање сарадње са Канцеларијом за људска и мањинска права; лични статус грађана/матичне књиге; вођење Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава;  учешће у изради акционог плана за процес приступања Европској унији; припрему закона, других прописа, оштих аката из делокруга Сектора; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за људска и мањинска права и слободе и регистре образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 1. Група за остваривање слободе удруживања,
 2. Група за људска и мањинска права,
 3. Група за лични статус грађана, и
 4. Група за регистре и евиденције.


Група за остваривање слободе удруживања

Руководилац Групе – Марија Џивџановић

Телефон : + 381 11  26 85 379
Факс: + 381 11 
Е-адреса: marija.dzivdzanovic@mduls.gov.rs


Група за остваривање слободе удруживања обавља послове који се односе на: политичко и друго организовање, вођење Регистра политичких странака; другостепени управни поступак у области удруживања и вођења јединственог бирачког списка, припрему управних процедура за доношење првостепених решења у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и вођење бирачких  спискова; праћење примене прописа и стања у области из делокруга Групе, извештавање и ажурирање базе података; израду анализа, информација, извештаја и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.


Група за људска и мањинска права

Руководилац Групе – Биљана Марковић

Телефон : + 381 11 26 45 357 
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  biljana.markovic@mduls.gov.rs


Група за људска и мањинска права обавља послове који се односе на: националне савете националних мањина, учешће у припреми закона и других прописа из области националних савета,  вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима посебног бирачког списка, усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима посебног бирачког списка; праћење примене прописа и стања у области права националних мањина; давање мишљења о уставности и законитости општих аката националних савета; пружање правне помоћи националним мањинама у остваривању права у области националних савета националних мањина; вођење Регистра националних савета националних мањина, спровођење избора за националне савете националних мањина; вођење посебних бирачких спискова националних мањина; надзор над применом прописа којима се уређује вођење посебних бирачких спискова у јединицама локалне самоуправе; надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина; општа питања људских и мањинских права; праћење међународних аката из области људских и мањинских права; праћење спровођења обавеза које се односе на питање људских и мањинских права; извештавање о стању људских и мањинских права у поступку придруживања ЕУ и обавезама преузетим према другим међународним организацијама; предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.


Група за лични статус грађана

Руководилац Групе – Данијела Кнежевић

Телефон : + 381 11 36 20 145
Факс: + 381 11
Е-адреса:  danijela.knezevic@mduls.gov.rs


Група за лични статус грађана обавља послове који се односе на: припрему закона и других прописа из области матичних књига; вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига; усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење примене прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига; доношење решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи органима у примени међународних уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и података у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа (извода и уверења из матичних књига) о променама у личном стању грађана; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа из матичних књига и провери веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига; прибављање података и обавештења у вези са вршењем поверених послова; припрему извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига; други примерак матичних књига; припрему анализа и информација из делокруга Групе и предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.


Група за регистре и евиденције

Руководилац Групе – Ивана Радуловић

Телефон : + 381 11  26 86 808
Факс: + 381 11
Е-адреса: ivana.radulovic@mduls.gov.rs


Група за регистре и евиденције обавља послове који се односе на: обезбеђивање техничке подршке информационим системима и електронским базама података; администрирања централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, јединственог бирачког списка, посебног бирачког списка националних мањина, регистара политичких странака и националних савета националних мањина и других регистара и евиденција; вођење речника података информационог система; развој и одржавање информационих система; предузимање мера за обезбеђивање и заштиту информационог система и електронских база података у свим фазама развоја и функционисања; електронске размене података; прикупљање података у вези са људским ресурсима за потребе Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава; извештавање и ажурирање базе података; израде анализа, информација, извештаја и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

 

 Врх стране
 е Управа Добра управа Избори 2017 Kонтакт центар „Узми рачун и победи“ ИТ Обуке Предлог за унапређење ИТ сектора у Србији Реформа јавне управе Заједно у промене Инспекцијски надзор Партнерство за отворену управу Јавне набавке