МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за систем локалне самоуправе

Сектор за систем локалне самоуправе

 Сектор за систем локалне самоуправе

Помоћник министра – Саша Могић

Телефон : + 381 11 30 60 113
Факс: + 381 11
Е-адреса: sasa.mogic@mduls.gov.rs

У Сектору за систем локалне самоуправе обављају се послови који се односе на: систем локалне самоуправе и територијалне аутономије; територијалну организацију Републике Србије; изборе за органе локалне самоуправе; вршење надзора над законитошћу рада и аката јединица локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу; праћење стања у области локалне самоуправе (организација консултативних, радних и других састанака, семинара итд у вези са применом закона и реализацијом јавних политика); подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у циљу решавања секторских проблема; јачање капацитета јединица локлане самоуправе; подстицање и координацију сарадње јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације; праћење и проучавање искустава других земаља у процесу децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од значаја за децентрализацију; припрему нацрта закона, других прописа, општих аката из делокруга Сектора; праћење прописа Европске уније и усклађивање домаћих прописа из делокруга Сектора са прописима Европске уније; учешће у припреми међународних уговора и пројеката из делокруга Сектора; праћење спровођења/примене прописа, припрему стручних мишљења, извештаја и информација из делокруга Сектора; координацију и сарадњу са органима, организацијама и институцијама јавне управе и организацијама цивилног друштва и друге послове из делокруга Сектора.

У Сектору за систем локалне самоуправе образоване су следећe ужe унутрашњe јединица:

  1. Одсек за развој система локалне самоуправе, и        
  2. Група за децентрализацију и јачање капацитета јединица локалне самоуправе.


Одсек за развој система локалне самоуправе

Шеф Одсека – Нада Дојчиновић

Телефон : + 381 11 30 60 110
Факс: + 381 11
Е-адреса:  nada.dojcinovic@mduls.gov.rs


Одсек за развој система локалне самоуправе обавља послове који се односе на: систем локалне самоуправе; изборе за органе локалне самоуправе; давање сагласности у складу са законом; давање мишљења на законе и друге прописе чији су предлагачи други органи државне управе; надзор над законитошћу аката и рада јединица локалне самоуправе; припрему стратешких докумената, нацрта закона, других прописа и општих аката из делокруга Одсека; праћење примене прописа и припрема мишљења из делокруга Одсека; анализу сарадње јединица локалне самоуправе, месне самоуправе и државних органа од интереса за развој локалне самоуправе; сарадњу јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава, у региону, на европском и међународном нивоу; праћење стања у области локалне самоуправе (организација консултативних, радних и других састанака, семинара итд у вези са применом закона и реализацијом јавних политика) подршку јединицама локалне самоуправе у повезивању са органима државне управе и у циљу решавања секторских проблема; област територијалне организације; вођење евиденција о успостављеној сарадњи јединица локалне самоуправе са локалним самоуправама других држава; праћење стања, анализе и израду информација и извештаја и друге послове из делокруга Одсека.


Група за децентрализацију и јачање капацитета јединица локалне самоуправе

Руководилац Групе – Наталија Павловић Шиниковић

Телефон : + 381 11
Факс: + 381 11     
Е-адреса: natalija.pavlovic@mduls.gov.rs


Група за децентрализацију и јачање капацитета јединица локалне самоуправе обавља послове који се односе на: давање сагласности у складу са законом; давање мишљења на нацрте закона и других прописа чији су предлагачи други органи државне управе и праћење примене прописа и припрему мишљења из делокруга Групе; учествовање у припреми Стратегије децентрализације Републике Србије у складу са европским стандардима и искуствима развијених европских земаља, као и потребом да се у Србији кроз децентрализацију настави процес њене демократизације; праћење и проучавање искустава других земаља у процесу децентрализације; праћење и проучавање законодавства Републике Србије од значаја за децентрализацију; јачање капацитета јединица локалне самоуправе; праћење броја запослених у јединицама локалне самоуправе; праћење стања, анализе и израду извештаја и друге послове из делокруга Групе.


 Административно статистичке мапе Србије

Административно статистичке мапе Србије

 


 Врх стране
 е Управа  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке