МЕНИ

Насловна » Структура » Сектор за за матичне књиге и регистре

Сектор за за матичне књиге и регистре

 Сектор за за матичне књиге и регистре

Помоћник министра – Марина Дражић

Телефон: +381 11 26 45 231
 Факс: + 381 11 
Е-адреса:  marina.drazic@mduls.gov.rs


У
Сектору за матичне књиге и регистре обавља послове који се односе на: припрему закона и других прописа из области матичних књига; вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига; усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење примене прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига; доношење решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи органима у примени међународних уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и података у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа (извода и уверења из матичних књига) о променама у личном стању грађана; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа из матичних књига и провери веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига; прибављање података и обавештења у вези са вршењем поверених послова; припрему извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига; други примерак матичних књига; припрему анализа и информација као и послове вођења јединственог бирачког списка, припрему управних процедура за доношење првостепених решења у поступку пројектовања јединственог бирачког списка и вођење бирачких  спискова, другостепени управни поступак у области вођења јединственог бирачког списка обезбеђивања стручно-техничке подршке електронским базама података укључујући и посебни бирачки списак, регистар становништва, регистар политичких странака и регистар националних савета.

            У Сектору за матичне књиге и регистре образоване су следеће уже унутрашње јединице:

  1. Група за лични статус грађана и
  2. Група за регистре и евиденције.


Група за лични статус грађана

Руководилац Групе – Данијела Кнежевић

Телефон : + 381 11 36 20 145
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  danijela.knezevic@mduls.gov.rs


Група за лични статус грађана обавља послове који се односе на: припрему закона и других прописа из области матичних књига; вођење другостепеног управног поступка по жалби изјављеној против решења ималаца јавних овлашћења у повереним пословима матичних књига; усклађивање рада ималаца јавних овлашћења и припрему упутстава и објашњења у вези са спровођењем првостепеног управног поступка и доношењем првостепених решења у повереним пословима матичних књига; праћење примене прописа и стања у области матичних књига; давање мишљења о уставности и законитости општих аката које имаоци јавних овлашћења доносе на основу закона којим се уређује област матичних књига и надзор над законитошћу прописа имаоца јавних овлашћења у области матичних књига; доношење решења о одређивању начина обнављања уништених или несталих матичних књига; праћење примене међународних уговора у статусним стварима; пружање стручне помоћи органима у примени међународних уговора и колизионих норми које су у вези са уписом чињеница и података у матичне књиге; пријем и прослеђивање јавних исправа (извода и уверења из матичних књига) о променама у личном стању грађана; пружање правне помоћи у прибављању јавних исправа из матичних књига и провери веродостојности издатих јавних исправа из матичних књига; прибављање података и обавештења у вези са вршењем поверених послова; припрему извештаја у процесу извештавања о спровођењу ратификованих билатералних и мултилатералних уговора и европских интеграција са аспекта послова матичних књига; други примерак матичних књига; припрему анализа и информација из делокруга Групе и предлагање одговарајућих мера за унапређење стања у области и друге послове из делокруга Групе.


Група за регистре и евиденције

Руководилац Групе – Ивана Радуловић

Телефон : + 381 11 26 86 808
Факс: + 381 11 
Е-адреса:  ivana.radulovic@mduls.gov.rs


Група за регистре и евиденције обавља послове који се односе на: обезбеђивање техничке подршке информационим системима и електронским базама података; администрирања централног система за електронску обраду и складиштење података и чување другог примерка матичних књига, јединственог бирачког списка, посебног бирачког списка националних мањина, регистара политичких странака и националних савета националних мањина и других регистара и евиденција; вођење речника података информационог система; развој и одржавање информационих система; предузимање мера за обезбеђивање и заштиту информационог система и електронских база података у свим фазама развоја и функционисања; електронске размене података; прикупљање података у вези са људским ресурсима за потребе Регистра запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава; извештавање и ажурирање базе података; израде анализа, информација, извештаја и обавештења из делокруга Групе и друге послове из делокруга Групе.

 Врх стране
 е Управа  Информациони систем еЗУП  Модели административних поступака на локалном нивоу  Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом  Партнерство за отворену управу  Реформа јавне управе  Инспекцијски надзор  Јавне набавке