МЕНИ

Насловна » Структура » Управни инспекторат

Управни инспекторат

Управни инспекторат је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, образован Законом о управној инспекцији („Службени гласник РС“, број 87/11).

Управна инспекција је облик надзора над спровођењем закона и других прописа и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе у вршењу поверених послова државне управе и других ималаца јавних овлашћења, чије су садржина, границе и овлашћења утврђени Законом о управној инспекцији и посебним законима.

Управна инспекција обавља инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређују: државна управа; радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе; општи управни поступак и посебни управни поступци; изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије; службена употреба језика и писама; печат државних и других органа; бирачки спискови и матичне књиге; политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја. Управна инспекција обавља инспекцијски надзор и у другим областима у којима је посебним законом утврђена њена надлежност.

Директор – главни управни инспектор руководи, организује и обједињава рад Управног инспектората, решава у управним стварима из делокруга Управног инспектората, одлучује о правима и дужностима запослених, обавља и друге послове у складу са законом.

Функцију директора-главног управног инспектора обавља Зоран Петровић
Контакт телефон: 011/311 2631

За обављање послова из делокруга Управног инспектората образована је Група за аналитичке, статистичко-евиденционе, кадровске и опште правне послове и Сектор управне инспекције.

Одређене послове из делокруга Управног инспектората обављају државни службеници у окружним подручним јединицама и подручним јединицама ширим од подручја управног округа ван седишта Министарства.

У Сектору управне инспекције образоване су следеће уже унутрашње јединице:

 • Одељење управне инспекције са седиштем у Београду
  Контакт телефон: 011/311 3519, 311 3829, 311 4719 и 311 4356

 • Одсек управне инспекције са седиштем у Смедереву
  Контакт телефон: 026/672-644 лок. 105 и 026/4623-646 лок. 105

 • Група управне инспекције са седиштем у Новом Саду
  Контакт телефон: 021/6611-018

 • Одсек управне инспекције са седиштем у Крагујевцу
  Контакт телефон: 034/355-078

 

Програм рада за 2017. годину

Годишњи извештај о раду Управног инспектората за 2016. годину

 

 Врх стране
 е Управа Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС – АКРЕДИТАЦИЈА Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке