МЕНИ

Насловна » Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом

Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом

15. јун 2018.

OБАВЕШТЕЊЕ КООРДИНАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ЗУП

Основна идеја у вези са процесом усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку јесте да се овај процес, у циљу обезбеђења већег јединства система управног поступања, искористи не само за усклађивање посебних закона са овим општим процесним законом, већ и за анализу њихових ефеката, измене процесних, али и материјалних норми, као и за усклађивање са правним тековинама и принципима ЕУ.

Имајући у виду досадашњу управноправну праксу у Републици Србији, као и циљеве Стратегије реформе јавне управе, Прелазним и завршним одредбама Закона о општем управном поступку предвиђено је усклађивање посебних закона са одредбама овог закона у утврђеном периоду, при чему је „терет доказивања“ потребе за специфичним уређењем појединих питања (где је то допуштено) на органима који те специфичности истичу.

Законом о општем управном поступку, одредбом члана 3, предвиђено је да се тај закон примењује на поступање у свим управним стварима, а да се поједина питања управног поступка посебним законом могу уредити само ако је то у појединим управним областима неопходно, ако је то у сагласности са основним начелима одређеним Законом о оопштем управном поступку и ако се тиме не смањује ниво заштите права и правних интереса странака зајемчених овим законом.

С обзиром на значај питања усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку, нарочито са аспекта обезбеђења владавине права и правне сигурности и имајући у виду нужност обезбеђења трајности процеса усклађивања, Координационо тело за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку припремило је Обавештење о примени члана 214. Закона о општем управном поступку (у прилогу).

Координационо тело Владе ће наставити рад на процени усклађености одредаба посебних закона са Законом о општем управном поступку, утврђивањем обавезе и обима усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку.

 • Обавештење у целости преузмите овде.
 • Закључци Координационог тела овде.

НОВИ ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ И ПРИМЕНА ОДРЕДАБА ПОСЕБНИХ ЗАКОНА У ПЕРИОДУ УСКЛАЂИВАЊА 01.06.2017-01.06.2018.

У периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама Закона о општем управном поступку (ЗУП), од почетка његове примене 1. јуна 2017. до 1. јуна 2018. године, примењиваће се одредбе посебних закона.

Поступци који нису окончани до почетка примене новог ЗУП (1. јуна 2017. године), окончаће се према одредбама закона који се примењивао до почетка примене овог закона. Ако после почетка примене новог ЗУП решење првостепеног органа буде поништено или укинуто, даљи поступак спроводи се према одредбама овог закона, при чему ће се у периоду усклађивања посебних закона којима су уређена поједина питања управног поступка у појединим управним областима са одредбама новог ЗУП (тј. у периоду од 1. јуна 2017. године до 1. јуна 2018. године), примењивати одредбе посебних закона.

Одредбе ЗУП којима се уређују институти који нису били предвиђени старим ЗУП који је важио до 1. јуна 2017. године (приговор, одговор првостепеног органа на жалбу, одрицање права на жалбу...) почињу да се примењују од 1. јуна 2017. године, изузев ако су институти, који су у погледу садржине идентични (без обзира на евентуално њихов другачији назив), на другачији начин уређени одредбама посебног закона или ако је њихово увођење предвиђено посебним законима (попут гарантног акта, управног уговора и др.).

Када је одређена одредба посебног закона подразумевала допунску примену одредаба ЗУП који важи до 1. јуна 2017, а новим ЗУП-ом се уводи другачији начин уређења истог питања, до 1. јуна 2018. године као рока који је превиђен за усклађивање посебних закона примењује се правно правило из одредбе старог ЗУП који је престао да важи 1. јуна 2017. године (нпр. уколико је по одредбама неког посебног закона у вези са закључком којим се обуставља одређени поступак, било допуштено изјављивање жалбе тако што се подразумевала примена тада важећих норми  ЗУП-а из 1997. године без преписивања тих одредаба у одредбе тог посебног закона, сматраће се да је и даље дозвољена жалба).


ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасног и делотворног управљања процесом усклађивања посебних закона са Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), Координационо тело за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку је утврдило образац (матрицу) за оцену усклађености посебних закона са одредбама овог процесног закона.

С обзиром на то да за потребе Координационог тела Владе Министарство државне управе и локалне самоуправе обавља стручне и административне послове у току поступка усклађивања, обавештавамо Вас да је рок за попуњавање образаца од 1. до 31. августа 2017. године.  Потребно је да органи попуне обрасце за три до пет (нацрта) закона из свог делокруга које сматрају приоритетним за процес усклађивања, имајући у виду материју коју регулишу, учесталост посебних управних поступака, значај за грађане и привреду, и друго. Сви остали закони чије је одредбе потребно ускладити са одредбама Закона о општем управном поступку ће накнадно пролазити кроз образац, у складу са одређеном динамиком.

Образац је у електронској форми доступан на линку https://gizpar.limequery.com/819871?lang=sr.

Пре попуњавања обрасца потребно је прочитати Упутство за попуњавање интернет обрасца за оцену усклађености посебних закона са одредбама Закона о општем управном поступку (у прилогу). Изузетно, у случају техничких проблема, обрасце можете попунити и само у „DOCX” односно „Word” формату (у прилогу), али је због статистичке обраде података и систематичности пожељно да се попуњени обрасци доставе путем интернет обрасца.

Такође, у прилогу достављамо списак оних закона за које је Координационо тело утврдило да је неопходно да прођу кроз процес ускађивања са Законом о општем управном поступку, где су црвеном бојом означени закони (нацрти закона) које је потребно приоритетно ускладити. Имајући у виду да је наведени списак подложан променама, указујемо да министарства односно други предлагачи могу образац попуњавати и за друге законе односно нацрте закона који нису из одређеног разлога на списку, а за које сматрају да их је неопходно у што скоријем периоду ускладити са Законом о општем управном поступку.

Све матрице ће по истеку рока за попуњавање бити размотрене од стране чланова Координационог тела и чланова Радне групе која пружа подршку његовом раду.

За додатне информације можете се обратити Софији Миленковић, самосталном саветнику у Сектору за развој добре управе, на е-mail адресу sofija.milenkovic@mduls.gov.rs или путем телефона 011/3345-236.

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама