МЕНИ

Насловна » Услуге » Давање мишљења

Давање мишљења

Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана (став 1.); мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).


ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА

У складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, прописано је плаћање таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу у износу од 1.470,00 динара, као и таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику у износу од 12.010,00 динара.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

МИШЉЕЊА СЕКТОРА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

 • Методологија израде документације за поступак оснивања, спајања и укидања општине
 • Мишљење - Радноправни статус помоћника председника општине
 • Мишљење - Реизбор председника и заменика председника општине као одборника
 • Мишљење - Престанак функције заменика председника општине подношењем оставке
 • Мишљење - Примена и тумачење чланова 45, 50 и 51. Закона о локалној самоуправи
 • Мишљење - Надлежност привременог органа у ситуацији када нису изабрани извршни органи ЈЛС
 • Мишљење - Да ли је функција одборника у СО спојива са функцијом помоћника председника општине
 • Мишљење - Регистрација општине
 • Мишљење - Примена Закона о референдуму и народној иницијативи
 • Мишљење - Распуштање скупштине ЈЛС у смислу чл. 85. ЗоЛС
 • Мишљење - Примена Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање
 • Мишљење - Доношење одлуке о именовању изборне комисије ЈЛС
 • Мишљење - Организација и рад мировних већа
 • Мишљење - Нормативно уређење питања у вези месне заједнице
 • Мишљење - Волонтирање у Привредном суду и радно искуство
 • Мишљење - Кворум општинског већа
 • Мишљење - Разрешење председника општине
 • Мишљење - Мандат одборника лицу које је разрешено са функције помоћника градоначелника
 • Мишљење – Закон о локалним изборима – примена одредбе чл. 56
 • Мишљење – Одлуке скупштине у вези са мандатом одборника
 • Мишљење – Састав општинског већа
 • Мишљење - Примена одредаба Закона о локалним изборима
 • Мишљење - Сазивање и одржавање седнице СО од момента расписивања локалних избора до момента конституисања скупштине
 • Мишљење – Примена појединих одредаба Закона о локалној самоуправи
 • МИШЉЕЊА СЕКТОРА ЗА ДРЖAВНУ УПРАВУ, РАДНО-ПРАВНЕ ОДНОСЕ И ПЛАТЕ

 • Мишљење - Јубиларна награда за запослене
 • Мишљење - Минули рад у ЈЛС
 • Мишљење - Минули рад у јавној служби - прелазак у ЈЛС
 • Мишљење - Дневнице у земљи и иностранству
 • Мишљење - Дневнице, службени пут
 • Мишљење - Јубиларна награда за запослене 2
 • Мишљење - Примена Посебног колективног уговора за државне органе
 • Мишљење - Право на јубиларну награду
 • Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама