МЕНИ

Насловна » Услуге

УСЛУГЕ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРИПРЕМА ЗАКОНА И ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Министар доноси у складу са Законом о државној управи, правилнике, наредбе и упутства, који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство државне управе и локалне самоуправе припрема и израђује законе из своје надлежности који су прописани чланом 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014).

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА

Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана (став 1.); мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).


ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА

У складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, прописано је плаћање таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу у износу од 1.260,00 динара, као и таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику у износу од 10.330,00 динара.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже Министарство државне управе и локалне самоуправе, а који су настали у раду или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

ПОРТАЛ еУСЛУГА - ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

 • ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА 2014. ГОДИНУ
 • ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛУГА СА ОПИСОМ

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама