МЕНИ

Насловна » Услуге

УСЛУГЕ КОЈЕ МИНИСТАРСТВО ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

ПРИПРЕМА ЗАКОНА И ДОНОШЕЊЕ ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА

Министар доноси у складу са Законом о државној управи, правилнике, наредбе и упутства, који се објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“. Министарство државне управе и локалне самоуправе припрема и израђује законе из своје надлежности који су прописани чланом 10. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 44/2014).

ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА

Одредбом члана 80. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07 и 95/10), прописано је да на тражење физичких или правних лица, органи државне управе дужни су да дају мишљења о примени одредаба закона и других општих аката, у року од 30 дана (став 1.); мишљења органа државне управе нису обавезујућа (став 2.).


ПОСТУПАК ЗА ДОБИЈАЊЕ СТРУЧНОГ МИШЉЕЊА

У складу са Законом о републичким административним таксама и Тарифом републичких административних такси као саставним делом Закона, прописано је плаћање таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа, физичком лицу у износу од 1.260,00 динара, као и таксе за захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења о примени републичких прописа правном лицу, односно предузетнику у износу од 10.330,00 динара.

Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис стигне поштом, одговорно лице органа надлежног за одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у року од десет дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и упозорити га на последице неплаћања таксе.

ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

На основу одредби Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), информације и документи којима располаже Министарство државне управе и локалне самоуправе, а који су настали у раду или у вези са радом овог Министарства доступни су свакоме ради остварења и заштите интереса јавности да зна, остварења слободног демократског поретка и отвореног друштва.

ПОРТАЛ еУСЛУГА - ПРУЖАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

 • ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • ИЗВЕШТАЈ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА 2014. ГОДИНУ
 • ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ УСЛУГА СА ОПИСОМ

 Врх стране
 Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за локалне самоуправе Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама