МЕНИ

Насловна » ЗАЈЕДНО У ПРОМЕНЕ

ЗАЈЕДНО У ПРОМЕНЕ

Јавна управа Републике Србије се реформише од 2004. године и током протеклих година у највећој мери остварен је основни циљ - обезбеђен је неопходни правни оквир за деловање система државне управе и локалне самоуправе. Сада је циљ да се пажљивим планирањем потребних кадрова и сврсисходном реорганизацијом дође до унапређења перформанси и квалитета услуга које се пружају грађанима и привреди, уз повећање ефикасности и продуктивности. Основ за то је оптимизација процеса и структура, уређивање зарада и обезбеђивање финансијске дисциплине.

Како би држава заиста постала сервис грађанa и привреде, нeoпхoднo je дa оптимизација и модернизација јавне управе теку рационално, трaнспaрeнтнo и oдгoвoрнo, уз пoдршку свих рeлeвaнтних држaвних и друштвeних aктeрa, a прe свeгa грaђaнa, кojи нa тaj начин дирeктнo учествуjу у прoцeсу рeфoрми и ствaрaњу рaзвиjeнoг дeмoкрaтскoг друштвa.

Министарство државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са Центром за примењене европске студије, a уз подршку Фондације за отворено друштво, покреће пројекат тематских стручних скупова на тему ''Држава по мери грађана''. Мотив за организовање ових стручних скупова лежи у потреби идентификовања приоритетних области за реформе, у кључним секторима јавне управе: државна управа, локална самоуправа, здравство, образовање и правосуђе. На овај начин Министарство жели да покрене један нови вид стручних дискусија, са идејом да се окупе кључне и информисане заинтересоване стране које ће у једном отвореном дијалогу доћи до креирања нове визије и стратешких, остваривих циљева у различитим областима јавне управе и идентификовање могућих опција за њихово оставривање. Како живот не може да чека, потребно је да заједнички дођемо и до краткорочних мера које могу да допринесу унапређењу квалитета живота људи. Стручни разговори су стога организовани по следећим областима: oбрaзoвaњe, здрaвствo, прaвoсуђe, државна упрaвa, лoкaлнa сaмoупрaвa и финансијска дисциплина.

Позивамо вас да допринесете својим коментарима, сугестијама закључцима са ових скупова. Њих можете доставити на vcolic@gov.rs.

 

Преузмите документа:

 Врх стране
 Провера уписа у Посебан бирачки списак  Избори за националне савете националних мањина 2018  Конкурс за доделу средстава из буџетског фонда за националне мањине Адресни регистар Узми рачун и победи! Провера уписа у Јединствени бирачки списак е Управа Јавне расправе и консултације Информациони систем еЗУП Модели административних поступака на локалном нивоу Савет за стручно усавршавање запослених у ЈЛС  Усклађивање посебних закона са ЗУП-ом Партнерство за отворену управу Реформа јавне управе Инспекцијски надзор Јавне набавке Испити Управљање променама