Национални савети националних мањина

Ради остварења права на самоуправу у култури, образовању, обавештавању и службеној употреби језика и писма, припадници националних мањина могу изабрати своје националне савете.

 

Припадници 22  мањинске заједнице конституисали су своје националне савете: Буњевци, Бугари, Бошњаци, Мађари, Роми, Румуни, Русини, Словаци, Украјинци, Хрвати, Албанци, Ашкалије, Власи, Грци, Египћани, Немци, Словенци, Чеси, Македонци, Црногорци, Руси, Пољаци. Извршни одбор Савеза јеврејских општина Србије по закону врши функцију националног савета.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе надлежно је за вођење Регистра националних савета националних мањина, расписивање и спровођење избора за чланове националних савета националних мањина, вођење Посебног бирачког списка националне мањине, као и надзор над законитошћу рада и аката националних савета националних мањина.

 

 

Финансирање рада националних савета

 

Средства за финансирање рада националних савета обезбеђују се из буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и буџета јединице локалне самоуправе, донација и осталих прихода.

 

Поступак расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина који су уписани у Регистар националних савета националних мањина уређен је Уредбом о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина.

 

Средства из буџета аутономне покрајине распоређују се у складу са одлуком надлежног органа АП, нaционалним саветима које имају седиште на територији аутономне покрајине.

 

Средства која се обезбеђују у буџету јединица локалне самоуправе, распоређују се у складу са одлуком надлежног органа локалне самоуправе, националним саветима који имају седиште на територији те општине или града, или у којима националне мањине достижу најмање 10% од укупног броја становника јединице локалне самоуправе, или националним мањинама чији је језик у службеној употреби на територији ЈЛС.

 

 

Буџетски фонд за националне мањине

 

Министрство државне управе и локалне самоуправе реализује Буџетски фонд за националне мањине.

 

Поступак доделе средстава из овог буџетског фонда и спровођење јавног конкурса уређени су Уредбом о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине, по којој се сваке године, на основу Предлога Савета за националне мањине, доноси Програм за доделу средстава из овог фонда и утврђује приоритетна област финансирања.

 

Приоритетна област за финансирање пројеката из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години је информисање на језицима националних мањина. Укупна средства која су додељена по овом конкурсу износе 21.800.000 динара, што је 12 пута више у односу на претходну годину. Буџетом Министарства за 2019. годину за овај програм опредељено је 30.000.000 динара, што је за 37,6 одсто више него у 2018. години.

Провера уписа у посебан бирачки списак

Провера уписа у посебан бирачки списак

Skip to content