Слобода удруживања

Уставом Републике Србије из 2006. године као једно од људских права и слобода зајемчена је слобода удруживања – политичког, синдикалног и сваког другог удруживања, као и право да се остане изван сваког удружења.

 

Удружења као добровољна и невладина недобитна организација, заснована на слободи удруживања више физичких или правних лица, основају се ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом.

 

Услови за оснивање удружења знатно су либерализовани, тако да удружења могу основати најмање три пословно способна физичка и/или правна лица. При томе се омогућава и малолетним лицима са навршених 14 година живота да могу бити оснивачи удружења уз оверену писмену сагласност њихових законских заступника. Уз наведено, свако лице може под једнаким условима, утврђеним статутом да постане члан удружења. Физичко лице може бити члан удружења независно од година старости, с тим што за малолетно лице до 14 година живота оверену изјаву о приступању, односно учлањењу у удружење даје његов законски заступник.

 

Удружења се оснивају пре уписа у регистар, али тек уписом у регистар стичу својство правног лица, тако да је омогућено удружењима да сама одлуче да ли ће се уписати у регистар или не.

 

Удружења и представништва страних удружења уписују се у Регистар удружења и Регистар страних удружења који води Агенција за привредне регистре, као поверени посао из надлежности Министарства државне управе и локалне самоуправе. И страним удружењима, односно њиховим представништвима, омогућава се да, уз претходни  упис у Регистар, обављају делатност на територији Републике Србије.

 

Удружења која се не упишу у регистар немају статус правног лица и на њих се примењују правна правила о грађанском ортаклуку. Удружења која се упишу у Регистар самостално наступају у правном промету, обављају привредне и друге активности у складу са законом и конкуришу за средства која се у буџету Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе обезбеђују за финансирање одређених програма од јавног интереса.

 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе решава по жалбама изјављеним на решења Агенције за привредне регистре, Регистратора који води Регистар удружења и Регистар страних удружења и врши надзор на спровођењем Закона о удружењима, док инспекцијски надзор врши министарство преко управних инспектора Управног инспектората.

 

Уставом су забрањена тајна и паравојна удружења, а Уставни суд може забранити само оно удружење чије је деловање усмерено на насилно рушење уставног поретка, кршење зајемчених људских или мањинских права или изазивање расне, националне или верске мржње.

 

 

Финансирање удружења из буџета

 

 

Законом су дефинисане области од јавног интереса за које се обезбеђују буџетска средства за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма које реализују удружења, а ближи критеријуми, услови, обим, начин, поступак доделе средстава и друго уређени су новом Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. Овом Уредбом предвиђено је повећавање нивоа транспарентности целокупног конкурсног процеса, односно процеса доделе средстава али и увођење додатних антикоруптивних мера које се односе на спречавање  сукоба интереса.

Skip to content