Sloboda udruživanja

Ustavom Republike Srbije iz 2006. godine kao jedno od ljudskih prava i sloboda zajemčena je sloboda udruživanja – političkog, sindikalnog i svakog drugog udruživanja, kao i pravo da se ostane izvan svakog udruženja.

 

Udruženja kao dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija, zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovaju se radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom.

 

Uslovi za osnivanje udruženja znatno su liberalizovani, tako da udruženja mogu osnovati najmanje tri poslovno sposobna fizička i/ili pravna lica. Pri tome se omogućava i maloletnim licima sa navršenih 14 godina života da mogu biti osnivači udruženja uz overenu pismenu saglasnost njihovih zakonskih zastupnika. Uz navedeno, svako lice može pod jednakim uslovima, utvrđenim statutom da postane član udruženja. Fizičko lice može biti član udruženja nezavisno od godina starosti, s tim što za maloletno lice do 14 godina života overenu izjavu o pristupanju, odnosno učlanjenju u udruženje daje njegov zakonski zastupnik.

 

Udruženja se osnivaju pre upisa u registar, ali tek upisom u registar stiču svojstvo pravnog lica, tako da je omogućeno udruženjima da sama odluče da li će se upisati u registar ili ne.

 

Udruženja i predstavništva stranih udruženja upisuju se u Registar udruženja i Registar stranih udruženja koji vodi Agencija za privredne registre, kao povereni posao iz nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. I stranim udruženjima, odnosno njihovim predstavništvima, omogućava se da, uz prethodni  upis u Registar, obavljaju delatnost na teritoriji Republike Srbije.

 

Udruženja koja se ne upišu u registar nemaju status pravnog lica i na njih se primenjuju pravna pravila o građanskom ortakluku. Udruženja koja se upišu u Registar samostalno nastupaju u pravnom prometu, obavljaju privredne i druge aktivnosti u skladu sa zakonom i konkurišu za sredstva koja se u budžetu Republike, autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave obezbeđuju za finansiranje određenih programa od javnog interesa.

 

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave rešava po žalbama izjavljenim na rešenja Agencije za privredne registre, Registratora koji vodi Registar udruženja i Registar stranih udruženja i vrši nadzor na sprovođenjem Zakona o udruženjima, dok inspekcijski nadzor vrši ministarstvo preko upravnih inspektora Upravnog inspektorata.

 

Ustavom su zabranjena tajna i paravojna udruženja, a Ustavni sud može zabraniti samo ono udruženje čije je delovanje usmereno na nasilno rušenje ustavnog poretka, kršenje zajemčenih ljudskih ili manjinskih prava ili izazivanje rasne, nacionalne ili verske mržnje.

 

 

Finansiranje udruženja iz budžeta

 

 

Zakonom su definisane oblasti od javnog interesa za koje se obezbeđuju budžetska sredstva za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa koje realizuju udruženja, a bliži kriterijumi, uslovi, obim, način, postupak dodele sredstava i drugo uređeni su novom Uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja. Ovom Uredbom predviđeno je povećavanje nivoa transparentnosti celokupnog konkursnog procesa, odnosno procesa dodele sredstava ali i uvođenje dodatnih antikoruptivnih mera koje se odnose na sprečavanje  sukoba interesa.

Skip to content