Управни инспекторат

MDULS-CHI_2174

Ненад Шаркоћевић

директор – главни управни инспектор Управног инспектората

Управна инспекција врши надзор над радом и поступањем органа државне управе, служби судова, јавних тужилаштава, Републичког јавног правобранилаштва, служби Народне скупштине, председника Републике, Владе, Уставног суда и служби органа чије чланове бира Народна скупштина, као и органа територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

 

Управна инспекција контролише да ли ови органи раде у складу са  прописима којима се уређује државна управа, радни односи у државним органима и органима јединица локалне самоуправе, општи управни поступак и посебни управни поступци, изглед и употреба грба, заставе и химне Републике Србије, службена употреба језика и писама, печат државних и других органа, бирачки спискови и матичне књиге, политичке странке и удружења и слободан приступ информацијама од јавног значаја.

 

Она је орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, образована је  Законом о управној инспекцији, али има и испоставе ван седишта Министарства. Више информација у Информатору о раду Управног инспектората.

 

Директор Управног инспектората је Ненад Шаркоћевић.

Управна инспекција у 2024. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2024. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 3. новембра 2023. године. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног......

Управна инспекција у 2023. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2023. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 20. октобра 2022. године. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног......

Управна инспекција у 2022. години спроводиће инспекцијске надзоре у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2022. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 27. октобра 2021. године. Управни инспекторат, преко управних инспектoра у 2022. години,......

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2021. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 12. новембра 2020. године. Управни инспекторат, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе,......

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2020. годину предложио је главни управни инспектор, а усвојила га Влада 24. октобра 2019. године. Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2020. години надзирати:......

Координациона комисије за инспекцијски надзор усвојила је, у складу са Законом о инспекцијском надзору, на седници 18. септембра 2018. године, Кодекс понашања и етике иснпектора чија је примена почела од 1. јануара 2019. године.   Кодексом понашања и етике инспектора утврђују се начела и правила......

У Годишњим извештају о раду Управног инспектората приказани су подаци о броју инспекцијских надзора по областима надзора, подаци о броју мера за отклањање утврђених незаконитости, неправилности и недостатака у раду, које су предложене руководиоцима надзираних органа. Погледајте: Годишњи извештај Управног инспектората за 2023. годину. Годишњи......

Управна инспекција спроводи инспекцијски надзор у складу са годишњим програмом рада. Годишњи програм рада управне инспекције – Управног инспектората за 2019. годину предложио је главни управни инспектор, а усвајила га Влада 8. новмбра 2018. године. Управни инспекторат ће преко управних инспектора у 2019. години надзирати:......

Закон о инспекцијском надзору прописује да је инспекција дужна да сачини контролне листе из своје области инспекцијског надзора, објави их на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора. Контролна листа је јавно доступан документ који сложене и обимне законске обавезе приказује кроз......

 Дечанска 8, 11000 Београд (адреса за пошту: Бирчанинова 6, 11000 Београд)

011/3112-631

upravni.inspektorat@mduls.gov.rs

Skip to content