О Министарству

Министарство државне управе и локалне самоуправе образовано је 26. априла 2014. године Законом о министарствима и за једну од главних надлежности добија координацију реформом јавне управе. Реформа управе, која је један од три стуба политике проширења Европске уније, истовремено представља битан услов за успешно спровођење реформских принципа и циљева у свим областима друштва.

Реформа јавне управе је кључна за јачање управљања на свим нивоима. То подразумева побољшање квалитета и одговорности управе, повећање професионализма, деполитизације и транспарентности, такође у запошљавању и отпуштању, транспарентнијег управљања јавним финансијама и бољих услуга за грађане. Потребно је наћи и одговарајућу равнотежу између централне, регионалне и локалне управе. Владе треба да осигурају да заинтересоване стране могу активно да учествују у процесу реформи и креирања политике, на пример кроз успостављање инклузивног структуираног дијалога о приоритетима реформе уз укључивање цивилног друштва. Стварање подстицајног окружења за укључивање организација цивилног друштва је стога кључно. Све ове реформе се налазе у средишту пута региона ка ЕУ. Само са постизањем опипљивих и одрживих резултата постићи ће потребан кредибилан тренутак
Стратегија проширења ЕУ на земље Западног Балкана

Реформа јавне управе је трајан процес који треба да осигура висок квалитет услуга грађанима и привреди и позитивно утиче на животни стандард грађана. Она почива на Стратегији јавне управе у Србији, усвојеној у јануару 2014. године и акционим плановима за спровођење Стратегије за период од 2015. до 2017. године и од 2018. до 2020. године.

 

Активности су фокусиране на унапређење организационих и функционалних подсистема јавне управе – оптимизација, децентрализација, унапређење управљања јавним политикама, развој еУправе, подизање квалитета пружања јавних услуга, успостављање усклађеног јавно-службеничког система заснованог на

заслугама и унапређење управљања људским ресурсима, унапређење управљања јавним финансијама и јавним набавкама, реформа инспекцијског надзора, веће укључивање грађана у доношење политика и већа транспарентност и др.

 

Министарство такође обавља послове државне управе који се односе на унапређење услова и прописа за остваривање права нацоналних мањина. Води регистар националних савета националних мањина, расписује изборе националних савета националних мањина и води Посебни бирачки списак националних мањина.

 

За обављање послова из делокруга Министарства Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места образоване су основне унутрашње јединице:

gligorin2
Стеван Глигорин

државни секретар

мп
Маја Мачужић Пузић

државни секретар

9ymZYXuQ.jpeg (002)
Чедомир Ракић

државни секретар

jasmina benmansur c
Јасмина Бенмансур

помоћница министра

ivana savicevic c
Ивана Савићевић

помоћница министра

marina drazic c
Марина Дражић

помоћница министра

sanja putnik c
Сања Путник

помоћница министра

nenad sarkocevic c
Ненад Шаркоћевић

директор Управног инспектората

stanija visekruna c
Станија Вишекрунa

секретарка Министарства