Подзаконска акта

Уредбе

Уредба о стручном усавршавању путем стажирања

„Службени гласник РС“, бр. 15/2019

 

преузмите документ

Уредбa o критеријумима за расподелу средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

„Службени гласник РС“, бр. 8/2019

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању службеникa

„Службени гласник РС“, бр. 2/2019

 

преузмите документ   преузмите образац

Уредба о oдређивању компетенција за рад државних службеника

„Службени гласник РС“, бр.

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 117/2005, 108/2008, 109/2009, 95/2010, 117/2012, 84/2014, 132/2014, 28/2015, 102/2015, 113/2015, 16/2018 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима

„Службени гласник РС“, бр. 81/2007- пречишћен текст, 69/2008, 98/2012, 87/2013 и 2/2019

 

преузмите документ

Уредба о вредновању радне успешности државних службеника

„Службени гласник РС“, бр. 2/2019

 

преузмите документ  преузмите образац

Уредба о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима  

„Службени гласник РС“, бр. 2/2019

 

преузмите документ  преузмите образац

Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 40 од 11. јуна 2010, 42 од 4. маја 2017.

 

преузмите документ

Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе

“Службени гласник РС“ бр. 80 од 6. новембра 1992, 45 од 6. маја 2016, 98 од 8. децембра 2016.

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама

“Службени гласник РС“ бр. 44/01 , 15/02 – др. пропис, 30/02 , 32/02 – исправка, 69/02 , 78/02 , 61/03 , 121/03 , 130/03 , 67/04 , 120/04 , 5/05 , 26/05 , 81/05 , 105/05 , 109/05 , 27/06 , 32/06 , 58/06 , 82/06 , 106/06 , 10/07 , 40/07 , 60/07 , 91/07 , 106/07 , 7/08 , 9/08 , 24/08 , 26/08 , 31/08 , 44/08 , 54/08 , 108/08 , 113/08 , 79/09 , 25/10 , 91/10 , 20/11 , 65/11 , 100/11 , 11/12 , 124/12 , 8/13 , 4/14 , 58/14

 

преузмите документ

Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе

“Службени гласник РС“ бр. 81/07 – пречишћен текст, 69/08 , 98/12 , 87/13

 

преузмите документ

Уредба о начину рада Савета управног округа

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 44/2008 – пречишћен текст и 2/2012

 

преузмите документ

Уредба о накнадама и другим примањима изабраних и постављених лица у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 86/07 , 104/07 , званично пречишћен текст: 115/07

 

преузмите документ

Уредба о оцењивању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 11/06 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о оснивању Службе за управљање кадровима

“Службени гласник РС“ бр. 106/05 , 109/09

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из буџета Републике Србије за финансирање рада националних савета националних мањина

“Службени гласник РС“ бр. 95/10 , 33/13

 

преузмите документ

Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113 од 20. децембра 2013, 21 од 22. фебруара 2014, 66 од 29. јуна 2014.

 

преузмите документ

Уредба о припреми кадровског плана у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 8/06

 

преузмите документ

Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита

“Службени гласник РС“ бр. 16 од 6. марта 2009, 84 од 8. августа 2014.

 

преузмите документ

Уредба о допунама Уредбе о програму и начину полагања државног стручног испита

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 117/05 , 108/08 , 109/09 , 95/10 , 117/12 , 84/14

 

преузмите документ

Уредба о разврставању радних места намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 5 од 20. јануара 2006, 30 од 11. априла 2006.

 

преузмите документ

Уредба о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима

“Службени гласник РС“ бр. 41/07 – пречишћен текст, 109/09

 

преузмите документ

Уредба о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења

“Службени гласник РС“ бр. 16/2018

 

преузмите документ

Уредба о Управи за заједничке послове републичких органа

“Службени гласник РС“ бр. 63/13

 

преузмите документ

Уредба о управним окрузима

“Службени гласник РС“ бр. 15/06

 

преузмите документ

Уредба о начину коришћења службених возила

“Службени гласник РС“ бр. 49/14

 

преузмите документ

Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника

“Службени гласник РС“ бр. 98 од 30. октобра 2007 – пречишћен текст, 84 од 8. августа 2014, 84 од 6. октобра 2015.

 

преузмите документ

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

“Службени гласник РС“ бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15

 

преузмите документ

Уредба о интерном конкурсу

“Службени гласник РС“ бр. 17/16

 

преузмите документ

Уредба о стручном усавршавању државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 25 од 13. марта 2015.

 

преузмите документ

Уредба о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Уредба о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине

“Службени гласник РС“ бр. 22 од 4. марта 2016.

 

преузмите документ

Уредба о прибављању и уступању података о чињеницама о којима се води службена евиденција

“Службени гласник РС“ бр. 56 од 7. јуна 2017.

 

преузмите документ

Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Уредба о изгледу обрасца и начину вођења евиденције о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Одлуке

Одлукa o успостваљању странице о Јединственом бирачком списку на интернет презентацији МДУЛС

 

 преузмите документ

Одлукa О избору примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу у оквиру националног такмичења за избор примера најбољих пракси у примени принципа добре управе на локалном нивоу

 

 преузмите документ

Одлука о образовању Савета за реформу јавне управе

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 5. октобра 2016, 78 од 18. августа 2017, 66 од 29. августа 2018.

 

 преузмите документ

Одлукa о броју државних службеника и намештеника у кабинетима министара

“Службени гласник РС“ бр. 32/11

 

преузмите документ

Одлукa о броју посебних саветника министара и мерилима за накнаду за њихов рад

“Службени гласник РС“ бр. 107/12 , 93/13 , 71/14

 

преузмите документ

Одлукa о образовању Савета за националне мањине

“Службени гласник РС“ бр. 32 од 3. априла 2015, 91 од 10. новембра 2016, 78 од 18. августа 2017.

 

преузмите документ

Одлукa о распореду радног времена у министарствима, посебним организацијама и службама Владе, Републичком јавном правобранилаштву и јавним агенцијама

“Службени гласник РС“ бр. 47/14

 

преузмите документ

Одлукa о службеним путовањима у иностранство

“Службени гласник РС“ бр. 21/95 , 22/95 – исправка, 24/01 , 73/04

 

преузмите документ

Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину

“Службени гласник РС“ бр. 61 од 23. јуна 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационог тела за усклађивање посебних закона са Законом о општем управном поступку

“Службени гласник РС“ бр. 119 од 29. децембра 2017.

 

преузмите документ

Одлука о образовању Координационе комисије за усклађивање, односно координацију инспекцијског надзора у Републици Србији

“Службени гласник РС“ бр. 83 од 15. септембра 2017, 106 од 24. новембра 2017.

 

преузмите документ

Правилници

Правилник o унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству државне управе и локалне самоуправе

 

 

преузмите документ

Правилникк о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку

„Службени гласник РС“, број 57/19

 

преузмите документ

Правилник о смерницима добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката

„Службени гласник РС“, број 51/19

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле средстава из Буџетског фонда за програм локалне самоуправе

„Службени гласник РС”, бр. 11/18 и 13/19

 

преузмите документ

Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

„Службени гласник РС“, бр. 25 од 12.4.2011., 9 од 5.2.2016., 16 од 26.2.2016., 36 од 8.4.2016., 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти

„Службени гласник РС“, бр. 25 од 12. априла 2011, 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину издавања и обрасцу потврде надлежне здравствене установе о промени пола

„Службени гласник РС“, број 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству

“Службени гласник РС“, број 15 од 19.3.2010., 102 од 31.12.2011. – исправка, 103 од 26.12.2018.

 

преузмите документ

Правилник о начину уписа и вођења регистра националних савета

„Службени глaсник РС” бр. 72/2014 и 61/2018

 

преузмите документ       преузмите документа на језицима националаних мањина 

Правилник о начину уписа и вођења регистра политичких странака

“Службени гласник РС“ бр. 51/09

 

преузмите документ

Правилник о начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова комуналне полиције

“Службени гласник РС“ бр. 106/09

 

преузмите документ

Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине

„Службени глaсник РС” број 61/2018

 

преузмите документ

Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који подржавају електоре

„Службени глaсник РС”, бр. 72/2014 и 61/2018

 

преузмите документ

Правилник о поступку издавања потврде о смрти и обрасцу потврде о смрти

“Службени гласник РС“ бр. 25/11

 

преузмите документ

Правилник о програму, времену и начину стручног оспособљавања и усавршавања, садржају и начину полагања испита и провере стручне оспособљености, евиденцији и уверењима о положеним испитима и утврђеној оспособљености комуналних полицајаца

“Службени гласник РС“ бр. 106 од 17. децембра 2009, 58 од 20. августа 2010, 73 од 12. октобра 2010.

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о дозволама да се умрли сахрани пре пријаве чињенице смрти матичару

“Службени гласник РС“ бр. 117/12

 

преузмите документ

Правилник о службеној легитимацији комуналних полицајаца

“Службени гласник РС“ бр. 106/09

 

преузмите документ

Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2015. годину

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе за 2015. годину

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству

“Службени гласник РС“ бр. 15/10, 102/11 – исправка

 

преузмите документ

Правилник о поступку издавања пријаве рођења детета и обрасцу пријаве рођења детета у здравственој установи

“Службени гласник РС“ бр. 25/11

 

преузмите документ

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о датим овлашћењима за обављање послова матичара

“Службени гласник РС“ бр. 72/2011

 

преузмите документ

Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра удружења

“Службени гласник РС“ бр. 80/09, од 29.09.2009.

 

преузмите документ

Правилник о садржини, начину уписа и вођења Регистра страних удружења

“Службени гласник РС“ бр. 80/09, од 29.09.2009.

 

преузмите документ

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о утврђивању програма општег стручног усавршавања државних службеника из органа државне управе и служби Владе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и критеријумима расподеле дела средстава из наменских примања буџета Републике која се остварују приређивањем игара на срећу, а користе за финансирање локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр. 102/15

 

преузмите документ

Правилник о утврђивању обавезних елемената програма општег и посебног стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник o критеријумима и условима за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања службеника у јединицама локалне самоуправе

“Службени гласник РС“ бр.

 

преузмите документ

Правилник о изгледу обрасца службене легитимације инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о општем обрасцу записника о инспекцијском надзору

“Службени гласник РС“ бр. 81 од 24. септембра 2015.

 

преузмите документ

Правилник о програму и начину спровођења испита за инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 88 од 28. октобра 2016.

 

преузмите документ

Правилник о службеној легитимацији управног инспектора

“Службени гласник РС“ бр. 5 од 25. јануара 2012, 94 од 28. септембра 2012, 43 од 15. маја 2015, 81 од 24. септембра 2015 – др. правилник

 

преузмите документ

Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара

“Службени гласник РС“ бр. 101 од 4. децембра 2009, 122 од 7. новембра 2014, 74 од 2. септембра 2016.

 

преузмите документ

Упутства

Упутство за спровођење закона о јединственом бирачком списку

„Службени гласник РС“, бр. 15 од 2.3.2012, 88 од 15.11.2018.

 

преузмите документ

Упутство о поступку обједињавања постојећих бирачких спискова у јединствени бирачки списак

“Службени гласник РС“ бр. 26/11

 

преузмите документ

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига

„Службени гласник РС“, број 93 од 30.11.2018.

 

преузмите документ

Упутство о електронском канцеларијском пословању

“Службени гласник РС“ бр. 102 од 30. децембра 2010.

 

преузмите документ

Остала акта

Кодекс понашања и етике инспектора

 

преузмите документ

Кодекс понашања државних службеника

“Службени гласник РС“ бр. 29/08

 

преузмите документ

Посебан колективни уговор за државне органе

“Службени гласник РС“ бр. 25/15

 

преузмите документ

Општи програм обуке државних службеника за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у државним органима за 2019. годину

 

преузмите документ

Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Програм обуке руководилаца у јединицама локалне самоуправе за 2019. годину

 

преузмите документ

Уводни програми општег оспособљавања приправника и новозапослених

 

преузмите документ

Програми општег континуираног стручног усавршавања државних службеника

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања руководилаца

 

преузмите документ

Програм општег стручног усавршавања напредних вештина обучавања и управљања личним развојем и развојем запослених

 

преузмите документ