Државни стручни испит

Државни стручни испит, сходно Уредби о програму и начину полагања државног стручног у обавези су да полажу лица запослена у министарствима, органима управе у саставу министарстава, посебним организацијама, судовима, јавним тужилаштвима, Републичком јавном правобранилаштву, службама Народне скупштине Републике Србије, председника Републике Србије, Владе Републике Србије, те Уставног суда, службама органа чије чланове бира Народна скупштина Републике Србије, као и у стручним службама управних округа.

 

Такође, државни стручни испит дужни су да положе и запослени у имаоцима јавних овлашћења када врше поверене послове државне управе, као и запослени у органима аутономних покрајина, општина, градова и града Београда.

 

Државни стручни испит могу полагати и лица заинтересована за рад на пословима за чије обављање је потребан положен државни стручни испит, уколико имају најмање једну годину радног искуства у струци о чему, уз захтев за полагање државног стручног испита, прилажу доказ – потврда послодавца.

 

Државни стручни испит спроводи Испитна комисија за полагање државног стручног испита за кандидате са високим образовањем и Испитна комисија  за полагање државног стручног испита за кандидате са средњим образовањем, које образује министар надлежан за послове управе.

Начин пријаве

Захтев за полагање државног стручног испита подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Захтев подноси орган државне управе, односно други орган или организација у којој је кандидат запослен, а може га поднети и сам кандидат на посебно прописаном Обрасцу захтева за полагање државног стручног испита.

 

 

Документа која лица подносе приликом пријављивања државног стручног испита

 

Државни службеници:

 • решење о радноправном статусу
 • решење о утврђеној обавези полагања државног стручног испита
 • диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)

 

Лица запослена у органима локалне самоуправе:

 • решење о радноправном статусу
 • решење о утврђеној обавези полагања државног стручног испита
 • диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)
 • лична карта (фотокопија)

 

Лица која су поднела пријаву на јавни конкурс за попуњавање положаја, односно постављење:

 • диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)
 • лична карта (фотокопија)
 • потврда о поднетој пријави на јавни конкурс

 

Лица заинтересована за рад у органима државне управе:

 • диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)
 • лична карта (фотокопија)
 • потврда о стеченом радном искуству у струци

 

Лица која у току рада стекну виши степен образовања:

 • диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)
 • лична карта (фотокопија)
 • фотокопија уверења о положеном државном стручном испиту са средњом спремом као и допис органа о намери премештаја лица на послове са новостеченим степеном образовања

 

 

Накнада за полагање испита

 

Кандидат се 25-30 дана пре заказаног испита обавештава о датуму, месту, времену и висини накнаде за полагање испита. Испити се организују више пута у току месеца.

 

Накнада за полагање државног стручног испита је 7.500,00 динара, а за полагање поправног испита накнада је 4.000,00 (без обзира да ли се полажу један или два испитна  предмета).

 

Накнада се уплаћује на:

број рачуна: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 761480001

сврха уплате: Министарство државне управе и локалне самоуправе – Испитна комисија

уплатилац: име и презиме кандидата за кога се уплата врши

прималац: Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд

 

Накнаде се уплаћују по добијеном позиву и обавештењу о полагању испита

 

Пример попуњене уплатнице

 

 

Кандидату који је положио испит издаје се уверење о положеном државном стручном испиту, и шаље се поштом на адресу која је наведена у пријави.

Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са високим образовањем садржи следеће испитне предмете:

 • Уставно уређење
 • Основи система Европске уније
 • Основи система државне управе
 • Радно законодавство
 • Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања и управни спор

 

Погледајте Програм државног стручног испита за државне службенике са високим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем

Државни стручни испит за кандидате са средњим образовањем садржи следеће испитне предмете:

 • Основи система државне управе и уставног уређења
 • Основи система Европске уније
 • Основи система радних односа и радни односи у државним органима
 •  Управни поступак, са елементима канцеларијског пословања

 

Погледаје Програм државног стручног испита за државне службенике са средњим образовањем

Материјали за припрему полагања државног стручног испита

Најчешћа питања и одговори

За све додатне информације у вези са државним стручним испитом можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ