Испит за инспекторе

Испит за инспектора, у складу са Законом о инспекцијском надзору и  Правилником о програму и начину спровођења испита за инспектора у обавези су да полажу запослени који обављају послове инспекцијског надзора.

 

Инспектор који на дан ступања на снагу Закона о инспекцијском надзору (29. април 2015. године) има најмање седам година радног искуства на пословима инспекцијског надзора испуњава услове за обављање послова инспекцијског надзора и није дужан да полаже испит за инспектора (члан 66).

 

Испит за инспектора спроводи комисија коју именује министар надлежан за послове државне управе. Комисија сачињава списак прописа за припрему испита и списак питања која се могу поставити у току испита, која се објављују на интернет страници министарства надлежног за послове државне управе и интернет страници Координационе комисије.

Све додатне информације у вези са начином полагања испита за инспектора могу се затражити на:

 

 ispitzainspektora@mduls.gov.rs

011/311-34-59

011/2681-158

Начин пријаве

Захтев за полагање испита за инспектора са потребним доказима о испуњености прописаних услова за полагање испита подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, а може се поднети и електронски преко портала еУправа.

 

 

Документа која лица подносе приликом пријављивања испита за инспектора

 

Захтев подноси орган у коме је кандидат запослен на посебно пописаном Обрасцу. Уз захтев се прилажу следећа документа:

  • Решење о радноправном статусу
  • Диплома о стеченој школској спреми (оверена фотокопија)
  • Лична карта (фотокопија – очитана лична карта)
  • Докази за ослобађање обавезе полагања одређених испитних предмета

 

 

Накнада за полагање испита

 

Трошкови полагања испита за инспектора износе 7.500,00 динара, а трошкови полагања поправног испита износе 4.000,00 динара.

 

Накнада трошкова за полагање испита за инспектора уплаћује се пре полагања испита општом уплатницом са следећим подацима:

рачун: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 701480003

сврха уплате: накнада трошкова за полагање испита за инспектора

уплатилац: име и презиме кандидата

прималац: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Пример попуњене уплатнице

Полагање испита и испитни предмети

Испит за инспектора полаже се писмено и усмено и спроводи се по испитним предметима.

 

Испитни предмети и питања:

  • Општи управни поступак и основи управних спорова
  • Закон о инспекцијском надзору и пратећи прописи и општи акти
  • Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања
  • Основи казненог права и казнених поступака
  • Вештине потребне за вршење инспекцијског надзора

Кандидати који имају положен правосудни испит и кандидати који ће обављати послове из надлежности и делокруга управне инспекције ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, „Основи права привредних друштава и других привредних субјеката и привредног пословања” и области „Основи казненог права и казнених поступака”.

 

Кандидати који имају положен државни стручни испит који обухвата области општег управног поступка и основа управних спорова, односно казненог права и казнених поступака ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова”, односно области „Основи казненог права и казнених поступака”.

 

Кандидати из инспекције за превентивну заштиту у саставу министарства надлежног за унутрашње послове ослобођени су полагања области „Општи управни поступак и основи управних спорова” и „Основи казненог права и казнених поступака”.

 

Кандидату који је положио испит издаје се Уверење о положеном испиту за инспектора.

Писмени део испита (материјали)

Усмени део испита (материјали)