Буџет министарства

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о буџету за 2020. годину располагало је буџетом од 1.719.666.000 динара на свим изворима финансирања. У циљу отклањања штетних последица изазваних болешћу COVID-19, Уредбом Владе Србије буџет Министарства је умањен за 446.513.000 динара тако да након измене износи  1.273.153.000 динара.

 

 

Део средстава је усмерен два буџетска фонда, Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе и Буџетски фонд за националне мањине, као и на Програм успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама.

 

У току 2019. године Државна ревизорска институција је спровела ревизију финансијских извештаја за 2018. годину Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

По мишљењу Државне ревизорске институције (Извештај о ревизији финансијских извештаја МДУЛС за 2018. и Послеревизиони извештај о мерама исправљања) финансијски извештаји Министарства припремљени су по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Финансијски план за 2021. годину

Буџет за 2020. годину

Буџет Министарства за 2020. годину – извод из Закона о буџету

 

Више информација о буџетима из претходних година и њиховој реализацији можете видети у Информатору о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе

Реализација буџета за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Одлука о Финансијском плану за 2020. годину 

Прва измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању прве измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Друга измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању друге измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Трећа измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању треће измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Четврта измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању четврте измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Пета измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању пете измене и допуне финанасијског плана за 2020. годину

 Шеста измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању шесте измене финанасијског плана за 2020. годину

 Седма измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању седме измене финанасијског плана за 2020. годину

Осма измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању осме измене финанасијског плана за 2020. годину

Девета измена финансијског плана за 2020. годину

Одлука о усвајању девете измене финансијског плана за 2020. годину 

Више информација о финансијским плановима за претходне године можете видети у Информатору о раду

Средњорочни план 2021-2023. година