Буџет министарства

Министарство државне управе и локалне самоуправе у складу са Законом о буџету за 2020. годину располаже буџетом од 1.719.666.000 динара на свим изворима финансирања.

 

Део средстава је усмерен два буџетска фонда, Буџетски фонд за Програм за локалне самоуправе и Буџетски фонд за националне мањине, као и на Програм успостављања јединственог управног места јединицама локалне самоуправе и градским општинама.

 

У току 2019. године Државна ревизорска институција је спровела ревизију финансијских извештаја за 2018. годину Министарства државне управе и локалне самоуправе.

 

По мишљењу Државне ревизорске институције (Извештај о ревизији финансијских извештаја МДУЛС за 2018. и Послеревизиони извештај о мерама исправљања) финансијски извештаји Министарства припремљени су по свим материјално значајним питањима у складу са Законом о буџетском систему, Уредбом о буџетском рачуноводству, Правилником о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских средстава, корисника средстава организација за обавезно социјално осигурање и буџетских фондова и Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем.

Буџет за 2020. годину

Буџет Министарства за 2020. годину – извод из Закона о буџету

 

Више информација о буџетима из претходних година и њиховој реализацији можете видети у Информатору о раду Министарства државне управе и локалне самоуправе

Реализација буџета за 2019. годину

Финансијски план за 2020. годину

Финансијски план за 2020. годину

Одлука о Финансијском плану за 2020. годину 

 

Више информација о финансијским плановима за претходне године можете видети у Информатору о раду

Средњорочни план 2020-2022. година