Информације од јавног значаја

Министарство државне управе и локалне самоуправе ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаja, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Министарства, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Више о информацијама од јавног значаја

У којој форми поденти захтев?

Захтев се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
  • Име, презиме и адресу тражиоца
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

На који начин упутити захтев?

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

Путем поште или предајом на писарници Министарства:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Бирчанинова 6

11000 Београд

Електронском поштом на tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs  или  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Факсом на број 011/2686-868

Aко је захтев одбачен или ако орган власти није поступио по захтеву

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

 

Жалба против одлуке органа власти којом се одбија или одбацује захтев

Жалба ако орган власти није поступио по захтеву

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Министарству државне управе и локалне самоуправе:

 

Татјана Јовановић
tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs

 

Љиљана Величковић Томић
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Телефон: 011/26-46-939


Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Управном инспекторату:

 

Весна Богићевић
vesna.bogicevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Марија Станисављевић
marija.stanisavljevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Александра Суџук Радунковић
aleksandra.sudzuk@mduls.gov.rs
011/311-43-56