Посебан стручни испит за матичара

Законом о матичним књигама уређено је да матичар, односно заменик матичара може бити лице које има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, као и положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

 

Правилником о посебном стучном испиту за матичара ближе је уређено ко полаже посебан стручни испит за матичара, односно прописано је да:

 • Посебан стручни испит за матичара полаже лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно приправник који се прима у радни однос на одређено време ради оспособљавања за самосталан рад, односно обављање послова матичара
 • Посебан стручни испит за матичара могу полагати и лица са којима је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању без накнаде ради стицања радног искуства и услова за полагање посебног стручног испит за матичара;
 • Посебан стручни испит за матичара могу полагати и друга лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, а заинтересована су за рад на пословима матичара, односно заменика матичара.

Начин пријаве

Захтев за полагање посебног стручног испита за матичара подноси се Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Захтев подноси oрган код кога је кандидат у радном односу, а може га поднети и сам кандидат, заинтересовано лице на посебно прописаном Обрасцу захтева за полагање испита за матичара.

 

 

Документа која лица подносе приликом пријављивања посебног стручног испита за матичара

 

Лице које је засновало радни однос на неодређено време ради обављања послова матичара или заменика матичара, односно приправник који се стручно оспособљава за обављање послова матичара, уз захтев треба да поднесе и:

 • решење о радноправном статусу
 • решење о утврђеној обавези полагања посебног стручног испита за матичара
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
 • фотокопију личне карте

 

Лица са којим је, у складу са законом, закључен уговор о стручном оспособљавању и усавршавању ради обављања приправничког стажа и полагања посебног стручног испита за матичара, уз захтев треба да поднесе и:

 • уговор о стручном оспособљавању и усавршавању
 • оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању
 • оверену фотокопију личне карте

 

Лица која су се оспособила за самосталан рад у струци, а заинтересована су за рад на пословима матичара, односно заменика матичара, уз захтев треба да поднесу и:

 • оверену фотокопија дипломе о стеченом високом образовању
 • уверење (потврду) о стеченом радном искуству у струци
 • оверену фотокопију личне карте

О дану, времену, месту и висини накнаде за полагање кандидат се обавештава најкасније седам дана пре полагања испита.

 

Накнада за полагање испита

 

 

Накнаде се уплаћују по добијеном решењу којим се одобрава полагање испита за матичара, у коме се налази и обавештење и инструкције за уплату таксе.

 

Накнада трошкова за полагање испита уплаћује општом уплатницом са следећим подацима:

број рачуна: 840-30982845-97

модел: 97

позив на број: 761480001

сврха уплате: Министарство државне управе и локалне самоуправе – Испитна комисија

уплатилац: име и презиме кандидата за кога се уплата врши

прималац: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд.

 

Пример попуњене уплатнице

Полагање испита

Сагласно Закону о матичним књигама, испит се полаже пред комисијом Министарства, по програму који доноси министар.

 

У Правилнику о посебном стучном испиту за матичара су наведене области које чине садржину испитних предметa, па се у току испита проверава познавање важећих прописа којима су уређене области из следећих испитних предмета:

 • Матичне књиге
 • Држављанство
 • Породични односи, брак и лично име
 • Међународне конвенције и статусна питања са иностраним елементом
 • Управни поступак са елементима канцеларијског пословања

 

Кандидату који је положио посебан стручни испит за матичар издаје се Уверење о положеном посебном стручном испиту за матичара.

Материјали за припрему полагања посебног стручног испита за матичаре

За све додатне информације у вези са посебним стручним испитом за матичара можете се обратити путем КОНТАКТ ФОРМЕ