Реформа система локалне самоуправе

Устав Републике Србије јемчи право грађана на локалну самоуправу и гарантује локалној самоуправи право на сопствену имовину и изворе финансирања. Грађани као титулари права на локалну самоуправу, то право остварују непосредно и преко својих слободно изабраних представника.

 

Систем локалне самоуправе је једностепен, организован у 174 јединица локалне самоуправе и базиран на монотипском моделу општине.

 

Законодавство које уређује систем локалне самоуправе у Србији темељи се на Европској повељи о локалној самоуправи што потврђује наш пут ка оснаживању демократских принципа, пре свега, партиципације грађана у пословима локалне власти.

 

Стратегијом реформе јавне управе у Републици Србији, као један од кључних реформских циљева, утврђена је потреба даље децентрализације и деконцентрације, која би пре свега имала за резултат унапређење система локалне самоуправе и ефикаснију расподелу надлежности између појединих нивоа власти.

 

Сврха процеса децентрализације и деконцентрације није у простом развлашћивању централних органа власти и преношењу надлежности, већ да ти процеси морају да бити спроведени тако да обезбеђују квалитетно задовољавање свакодневних потреба грађана, при чему те потребе најбоље могу препознати органи који су најближи грађанима. Циљ је да мера, обим и динамика децентрализације буде у функцији остваривања равномерног економског развоја и вишег степена демократизације. За обим децентрализације, према Стратегији, неопходно је да се утврди визија и стратегија институционалног развоја свих нивоа јавног управљања, као и да се идентификују економске, правне, културолошке, социолошке и традиционалне основе децентрализације и прецизирају њени циљеви.

 

У протеклом периоду, Министарство је у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина и уз подршку донатора организовало израду неколико аналитичких докумената ради бољег рада на обликовању будуће Стратегије децентрализације или програмског документа за реформу система локалне самоуправе.

 

У складу са новим Акционим планом Стратегије јавне управе 2018-2020,  Министарство ради на активностима које се односе на припрему, консултације и усвајање стратешког – програмског оквира за реформу система локалне самоуправе и унапређење улоге локалне самоуправе у спровођењу јавних послова.

 

Прва у низу од активности на којој ће се радити почетком 2019. године је израда Предлога јавне политике (Policy paper) са описом ситуације/проблема, расположивим опцијама (различити модели децентрализације) и препорукама за опцију/мере које треба усвојити у области децентрализације. Овим документом биће одређен правац да ли ће се радити Стратегија децентрализације или програмски документ за реформу система локалне самоуправе, о којем ће одлучивати Савет за реформу јавне управе.

Skip to content