Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

ОПШТИ КАТАЛОГ

Министарство државне управе и локалне самоуправе, сачињава и објављује на својој интернет страници Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору (у даљем тексту: Општи каталог), на основу овлашћења које му је дато Законом о систему плата запослених у јавном сектору,

 

Општи каталог се успоставља у циљу јединственог праћења:

 

 • радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору;
 • послова који се обављају;
 • висине основне плате запослених на тим радним местима.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе извршило је интеграцију и дигитализацију Општег каталога, што је обухватило сачињавање базе података, са апликативним интерфејсом  за приступ информацијама. Циљ апликације базе података за Општи каталог је ефикасно и централизовано управљање овим процесом, као и омогућавање приступа апликацији свих заинтересованих органа, правних и физичких лица.

Подаци о радним местима у каталогу су представљени на следећи начин:

Назив радног
места / звања / положаја / функцијa

 • назив произилази из описа посла која се обавља на том радном месту, односно односи си се на назив звања / положаја / функције које су одређене прописима

Типичан/општи опис послова који се обављају на одговарајућем радном месту / звању / положају / функцији

 • најчешћи послови који се обављају на одговарајућем радном месту или у звању, на положају или функцији

Захтеви за обављање послова и
задатака радна места звања / положају / функцији

 • захтеви у погледу стручне спреме, односно образовања, као и додатна звања, испити и захтевано радно искуство

Општи Каталог се сачињава обједињавањем Посебних каталога радних места, односно звања, чинова, положаја и функција које доносе:

Посебан каталог звања, положаја и функција у Народној скупштини

 • НАРОДНА СКУПШТИНА

Посебан каталог звања, положаја и функција у служби председника Републике

 • СЛУЖБА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ

Посебан каталог звања, положаја и функција у Уставном суду

 • УСТАВНИ СУД

Посебан каталог звања, положаја и функција у судовима

 • ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА

Посебан каталог звања, положаја и фукнција у другим државним органима

 • ТИ ОРГАНИ

Посебан каталог звања, положаја и функција у АП

 • НАДЛЕЖАН ОРГАН АП

Посебан каталог звања, положаја и функција у ЈЛС

 • МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Посебан каталог звања, положаја и функција у органима државне управе

 • СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА

Посебан каталог радних места намештеника

 • МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Посебан каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору

1. Радна места пратећих и помоћно – техничких послова

2. Радна места у здравству

3. Радна места у култури и информисању

4. Организације обавезног социјалног осигурања

5. Радна места у области спорта

6. Радна места у просвети

7. Радна места у социјалној заштити

8. Радна места у туризму

9. Радна места у Акредитационом телу

10. Радна места у интитуту за стандардизацију Србије

11. Радна места у Правосудној академији

12. Радна места у Фонду солидарности

13. Радна места у информативном центру за пословну стандардизацију И цертификацију

14. Радна места у јавним службама које су индиректни и директни корисници јавних средстава из области заштите природе

Посебни каталози у јавним агенцијама и др. организацијама које нису директни или индиректни корисници буџетских средстава

 • ТА ПРАВНА ЛИЦА
 • Каталог Агенције за вођење спорова у процесу приватизације

Посебан каталог радних места полицијских службеника

 • МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Посебан каталог чинова за професионалне припаднике Војске Србије

 • МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Посебан каталог звања, положаја и функција у јавним тужилаштвима

 • ВИСОКИ САВЕТ ТУЖИЛАШТВА

У Oпшти каталог радних места унет је Посебан каталог радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, донет на основу Уредбе о Каталогу радних места у јавним службама и  другим организацијама у јавном сектору који је  у примени од 1. јануара 2018. године. Остали посебни каталози уносиће се према динамици њиховог достављања од стрaне доносиоца.

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору

Контакт особе у МДУЛС задужене за Општи каталог радних места, односно звања, чинова, положаја и функција у јавном сектору за техничка питања:

Anita Vladisavljevic
anita.vladisavljevic@mduls.gov.rs

 011/3060-120

Katarina Erakovic
katarina.erakovic@mduls.gov.rs

 011/30-60-110

Skip to content