Регистар политичких странака

Политичка странка стиче статус правног лица и почиње са радом даном уписа у Регистар политичких странака који води Министарство државне управе и локалне самоуправе, на основу Закона о политичким странкама и Правилником о начину уписа и вођења Регистра политичких странака.

 

У Регистар се уписују основни подаци, попут назива, скраћенице, адресе, датума оснивања, личног имена и јединственог матичног броја заступника странке, чланства у другим политичким сазивима у земљи и ван ње.

 

Оснивање политичке странке

 

Политичку странку могу основати најмање 10.000, а политичку странку националне мањине 1.000 пунолетних и пословно способних држављана Републике Србије.

 

Политичка странка се оснива на оснивачкој скупштини доношењем оснивачког акта, програма, статута и избором лица овлашћеног за заступање политичке странке.

 

Пријаву за упис политичке странке у Регистар политичких странака подноси лице овлашћено за подношење пријаве за упис у Регистар у року од 30 дана од дана оснивања политичке странке.

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе је дужно да донесе решење о упису политичке странке у Регистар у року од 30 дана од дана предаје уредне пријаве за упис. Решење о упису политичке странке у Регистар објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“.

 

Дужности политичких странака након уписа у регистар

 

Политичка странка дужна је да учини јавно доступним путем интернета оснивачки акт, лично име заступника политичке странке, програм и др  опште акте.

 

Политичка странка дужна је да Министарство обавести о свакој промени података који се уписују у Регистар у року од 15 дана од дана настале промене, подношењем пријаве за промену података у Регистру. Уколико орган политичке странке донесе одлуку о престанку рада или ако се политичка странка споји са другом или другим политичким странкама, заступник политичке странке је дужан да у року од 30 дана од дана настанка услова за престанак политичке странке подносе пријаву за брисање политичке странке из Регистрa и доказе на основу којих се утврђују те чињенице.

Регистар политичких странака

Регистар политичких странака

Подзаконски прописи

Документација

Обрасци

Skip to content