Управни окрузи у Србији

Управне округе, у складу са Законом о државној управи, образује Влада Уредбом о управним окрузима, којом се одређује и подручје и седиште управног округа.

 

Управни округ се образује ради вршења послова државне управе изван седишта органа државне управе. У управном округу органи државне управе по сопственој одлуци врше одређене послове.

 

У окрузима се решава о управним стварима у првом степену, решава се о жалбама кад су у првом степену решавали имаоци јавних овлашћења, врши се надзор над радом ималаца јавних овлашћења и врши се инспекцијски надзор.

 

На челу управних округа су начелници који усклађују рад окружних подручних јединица и прате примену директива и инструкција које су им издате, остваривање планова рада окружних подручних јединица и старају се о условима за њихов рад, прате рад запослених.

 

На нивоу округа може бити формиран Савет управног округа. Њега чине начелник управног округа и председници општина и градоначелници градова са подручја управних округа. Седнице Савета сазива и председава начелник управног округа, а одржавају се најмање једном у два месеца. Закључке Савета, начелник управног округа је дужан да достави министру надлежном за послове управе, кога је дужан и да информише најмање једном годишње о раду Савета управног округа.

Skip to content