мај 2018

Министарство државне управе и локалне самоуправе спровело је у периоду од 29. марта до 18. априла 2018. године јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина. Током јавне расправе текст Нацрта закона био је објављен на сајту Министарства државне...

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), НАРУЧИЛАЦ МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 11000 Београд, Бирчанинова 6 објављује OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2018 1.5.2018. - Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну...