Informacije od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

Informacije od javnog značaja

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, a smatraju se informacijama od javnog značaja.

Više o informacijama od javnog značaja

U kojoj formi podenti zahtev?

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži:

  • Naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev
  • Ime, prezime i adresu tražioca
  • Što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži

 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Na koji način uputiti zahtev?

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:

Putem pošte ili predajom na pisarnici Ministarstva:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Birčaninova 6

11000 Beograd

Elektronskom poštom na tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs  ili  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Faksom na broj 011/2686-868

Ako je zahtev odbačen ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

Tražilac informacije može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca informacije, ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta.

 

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom se odbija ili odbacuje zahtev

Žalba ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

 

Zaštita podataka o ličnosti

 

Osnovni razlog za donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti  je usklađivanje sa Direktivom Evropske unije o zaštiti podataka o ličnosti – GDPR, odnosno garantovanje istog stepena zaštite podataka o ličnosti kao u državama članicama Evropske unije. Jedna od najvažnijih novina je uvođenje lica za zaštitu podataka o ličnosti koje prati obradu podataka o ličnosti i komunicira sa Poverenikom za informacije od javnog značaja kao i sa korisnicima. Rukovalac podacima je dužan da preduzme odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi obezbedio da se obrada vrši u skladu sa zakonom i bio u mogućnosti da predoči verovatnoću nastupanja  rizika i nivo rizika za prava i slobode fizičkih lica.  U skladu sa zakonskom obavezom,  doneta je Direktiva o zaštiti podataka o ličnosti  u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave kojom je bliže  uređena zaštita podataka koje Ministarstvo prikuplja  i obrađuje po službenoj dužnosti prilikom obavljanja poslova iz svog delokruga, kao i obaveze svih zaposlenih u vezi sa primenom ovog zakona.

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja prava na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti koju vrše nadležni organi, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave na osnovu stručnih kvalifikacija, imenovalo je lice za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Lice za zaštitu podataka o ličnosti ima sledeće obaveze:

  • Informiše i daje mišljenje zaposlenima koji vrše radnje obrade o njihovim zakonskim obavezama u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti;
  • Prati primenu odredaba zakona i drugih propisa koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti, uključujući i obuke zaposlenih i kontrolu rada;
  • Na zahtev daje mišljenje o proceni uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
  • Sarađuje sa Poverenikom, predstavlja kontakt osobu za saradnju sa Poverenikom i savetuje se sa Poverenikom u vezi sa procenom rizika na zaštitu podataka o ličnosti

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave:

Tatjana Jovanović
tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs

 

Ljiljana Veličković Tomić
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

011/3643-911


Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Upravnom inspektoratu:

Vesna Bogićević
vesna.bogicevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Marija Stanisavljević
marija.stanisavljevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Aleksandra Sudžuk Radunković
aleksandra.sudzuk@mduls.gov.rs
011/311-43-56

Lice određeno za zaštitu podataka o ličnosti u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je:

Ljiljana Veličković Tomić,  

 ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

 011/3643-911.