Informacije od javnog značaja i zaštita podataka o ličnosti

Informacije od javnog značaja

 

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave radi ostvarenja i zaštite interesa javnosti da zna, slobodnog demokratskog poretka i otvorenog društva, a na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, dostavlja građanima, institucijama, organizacijama i novinarima informacije i dokumenta kojima raspolaže, a koji su nastali u radu ili u vezi sa radom Ministarstva, a smatraju se informacijama od javnog značaja.

Više o informacijama od javnog značaja

U kojoj formi podenti zahtev?

Zahtev se podnosi na propisanom obrascu ili pisanom dopisu koji obavezno sadrži:

  • Naziv organa javne vlasti kome se upućuje zahtev
  • Ime, prezime i adresu tražioca
  • Što precizniji opis informacije koja se zahtevom traži

 

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja

Na koji način uputiti zahtev?

Zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se:

Putem pošte ili predajom na pisarnici Ministarstva:

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Birčaninova 6

11000 Beograd

Elektronskom poštom na tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs  ili  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Faksom na broj 011/2686-868

Ako je zahtev odbačen ili ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

Tražilac informacije može izjaviti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ako organ vlasti odbaci ili odbije zahtev tražioca informacije, ne stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno ne izda kopiju tog dokumenta.

 

Žalba protiv odluke organa vlasti kojom se odbija ili odbacuje zahtev

Žalba ako organ vlasti nije postupio po zahtevu

Zaštita podataka o ličnosti

Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave:

 

Tatjana Jovanović
tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs

 

Ljiljana Veličković Tomić
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Telefon: 011/26-46-939


Ovlašćena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama u Upravnom inspektoratu:

 

Vesna Bogićević
vesna.bogicevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Marija Stanisavljević
marija.stanisavljevic@mduls.gov.rs
011/311-34-59

 

Aleksandra Sudžuk Radunković
aleksandra.sudzuk@mduls.gov.rs
011/311-43-56