Веће учешће грађана у доношењу одлука на локалу

Влада Србије је на данашњој седници утврдила Предлог закона о потврђивању Додатног протокола Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти.

Додатни протокол Европској повељи о локалној самоуправи о праву да се учествује у пословима локалних власти садржи одредбе којима се гарантује право на учествовање у пословима локалних власти. Овај документ, који је састављен од стране Европског одбора за локалну и регионалну демократију, отворен је за потпис као конвенција од стране држава потписница Европске повеље о локалној самоуправи (16.11.2009. године).

Додатни протокол одражава и поштује различитост начина учешћа и процедура успостављених у националном, регионалном и локалном законодавству, обухватајући при томе: право на учешће у јавном животу на локалном нивоу, право на информисање од стране локалних власти, као и обавезе локалних органа власти да омогуће остваривање ових права.

Поред тога, у циљу што непосреднијег укључивања грађана у процес одлучивања о питањима из надлежности локалне самоуправе и Предлогом закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи је уређено питање учешћа грађана у јавној расправи подношењем (квалификованог) предлога за спровођење јавне расправе о тим питањима, у складу са прописима који уређују грађанску иницијативу, с тим да је надлежни орган јединице локалне самоуправе дужан да на примерен начин обавести јавност да је отпочео рад на припреми прописа које доноси скупштина.

Министарство државне управе и локалне самоуправе путем унапређивања система локалне самоуправе кроз ова два закона жели да пружи подршку јачању партиципације грађана у поступцима доношења одлука које се тичу њих непосредно. На тај начин ће и прописи бити доношени у процедури у којој се препознаје демократија, транспарентост и отвореност и која даје квалитетније резултате чиме се омогућава и ефикаснија примена самих прописа, имајући у виду да ће грађани знати да су допринели стварању прописа и да ће их самим тим више поштовати.