Овлашћења и послови матичара

Традиција матичарских послова је дуга, имајући у виду да је још у првој половини 19. века у Србији уведена обавеза вођења матичних књига, па је и матичар једно од најстаријих занимања у управи.

Данас у Србији има 1355 матичара. Они су верни пратиоци сваког од нас, учесници у нашим најсрећнијим, али и најтужнијим животним тренуцима, јер бележе историју сваког од нас појединачно. И не само то, они пишу и историју наше државе бележећи драгоцене податке о нацији, култури и демографији.

Веома су важна карика, јер радећи свој посао омогућавају да грађани остваре сва права која су гарантована Уставом и законима.

За једно матично подручје одређује се један матичар и један или више заменика матичара. Матичар, односно заменик матичара може бити лице које има стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, односно на студијама у трајању до три године, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

Овлашћење за обављање послова матичара даје Министар на предлог функционера који руководи органом локалне самоуправе, након положеног посебног стручног испита за матичара, а Министарство води евиденцију о датим овлашћењима за обављање послова матичара.

Преузмите Образац предлога за давање овлашћења за обављање послова матичара