Учешће грађана

Цивилно друштво је неизоставан партнер државним институцијама у креирању праведнијег, демократског друштва заснованог на владавини права. У том смислу, удружења и друге организације цивилног друштва важан су актер и у реформисању јавне управе у Републици Србији, од доношења важеће Стратегије реформе јавне управе 2014. године...

Процес консултација са заинтересованом јавношћу у најранијим фазама припреме прописа обавеза је утврђена Законом о државној управи. Предвиђено је да поред већ обавезног поступка јавне расправе, јавност буде обавештена и укључена у рад већ у најранијој фази припреме нацрта закона....

У циљу подстицања грађана да дају своје предлоге и усмере органе управе на решавање неких за њих горућих питања, законом смо утврдили да је 5% грађана са бирачким правом довољно за покретање народне иницијативе, како овај механизам непосредне демократије не би зависио од воље било...

Реформа јавне управе доноси велике промене у начину на који општине и градови раде, што је и природно јер управо они највећи број услуга пружају грађанима Србије...

Да би јавна управа могла ефикасно, делотворно и стручно да одговори на потребе грађана и пружи квалитетне јавне услуге у складу са принципима и стандардима „доброг управљања“, део реформских активности је и повећање транспарентности рада јавне управе и унапређење етичких стандарда и одговорности при обављању...

Skip to content