Централизована јавна набвка број 10/2020 – Набавка канцеларијаског материјала

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),


НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује
OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 10/2020

 Skip to content