Јавна набавка број П/2-2018 – Услуге одржавања и унапређења електронске писарнице

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“
бр.124/12, 14/15 и 68/15),
НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА
без објављивања позива за подношење понуда за услугу – одржавања и
унапређења електронске писарнице
редни број П/2-2018

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs 

2. Врста наручиоца: Орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке су услуге одржавања и унапређења електронске писарнице; назив и ознака из Општег речника набавке: 72261000-2 – Услуге софтверске подршке; 72267100-0 – Одржавање софтвера за информационе технологије.

4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Чланом 36. ставом 1. тачком 2) Закона о јавним набавкама прописано је, између осталог, да наручилац може спроводити преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда ако из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач. Имајући у виду да је Asseco SEE doo из Београда, власник изворног кода уведеног система, сматрамо да је једини понуђач који може пружити ову врсту услуге одржавања, из ког разлога је Министарство планом јавних набавки за 2018. годину под редним бројем 1.2.13. планирало набавку одржавања и унапређења електронске писарнице у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, процењене вредности 5.812.500,00 динара.

Предметни Софтвер представља део софтверског решења „ASEPA CM“, које је у складу са чланом 202. и 203. Закона о ауторским и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016- одлука УС) депоновано код Завода за интелектуалну својину Потврдом о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских
дела и предмета сродних права 990 број 2014/2032 А-68/2014/1 од 7. маја 2014. године и софтверског решења „DUC“, које је у складу са чланом 202. и 203. Закона о ауторском и сродним правима („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011, 119/2012 и 29/2016- одлука УС) депоновано код Завода за интелектуалну својину Потврдом о уношењу у евиденцију и депоновању ауторских дела и предмета сродних права 990 број 2014/2033 А-69/2014/1 од 7. маја 2014. године, чији је носилац ауторских права Asseco SEE doo из Београда.

Имајући у виду чињеницу да је носилац ауторских права и власник изворног кода (source code) Asseco SEE doo из Београда, те да у вези са искључивим правом на source code, искључиво Asseco SEE doo из Београда, може вршити одржавање Софтвера, неопходно је да се поводом предметне јавне набавке спроведе преговарачки поступак
без објављивања позива за подношење понуда.

5. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде: Привредно друштво Asseco doo из Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића 19г, ПИБ 100389094, матични број 07432461.Skip to content