Централизована јавна набавка број 9/2018 – Набавка рачунарске опреме-хардвер (чија појединачна вредност не прелази износ од 500.000 динара)

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 9/2018 Skip to content