Центраализована јавна набавка БРОЈ 7/2020 – НАБАВКА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА – РАЧУНАРА, ШТАМПАЧА И КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (САМО ЗА ОПРЕМУ КОЈА НИЈЕ БИЛА ПРЕДМЕТ ЦЈН У 2019. ГОДИНИ ИЛИ ЈЕ НАБАВЉЕНА У 2019. ГОДИНИ)

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),


НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује
OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 7/2020

 

 Skip to content