Централизована јавна набавка 1/2018 – Набавка рачунарског материјала – тонера

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊА О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 1/2018Skip to content