Централизована јавна набавка 4/2018 – Набавка канцеларијског намештаја

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 4/2018
Партија 1 Канцеларијски намештај са испоруком у Београду

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке je набавка канцеларијског намештаја Назив и ознака из општег речника: 39100000-3 Канцеларијски намештај

4. Предмет партије 1: Канцеларијски намештај са испоруком у Београду

5. Уговорена вредност: 1.195.636,00 динара без ПДВ.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 1 (словима: једна)

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач не наступа са подизвођачем

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 25.4.2018.године.

10. Датум закључења оквирног споразума: 01.6.2018. године.

11. Датум закључења уговора: 26.6.2018.године

12. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Група понуђача „Гај-инжењеринг и опремања“, д.о.о. Земун, Цара Душана 266, ПИБ 100014609, матични број 07551754 и ,,MATIS’’ d.o.o., Ивањица, Шуме бб, ПИБ 102714756, матични број 17473395.

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године.

Преузмите:

27.6.2018. – Обавешетење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број  4/2018 Skip to content