Централизована јавна набавка број 14/2018 – Набавка рачунарске опреме-хардвер – Сервери тип 5-Партија 6

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 14/2018
Набавка рачунарске опреме-хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара)

Сервери тип 5-Партија 6

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке je набавка рачунарске опреме-хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара). Назив и ознака из општег
речника: 30200000-1 Рачунарска опрема и материјал..

4. Предмет: Набавка рачунарске опреме-хардвер (чија појединачна вредност прелази износ од 500.000,00 динара) .

5. Уговорена вредност: 949.900,00 динара без ПДВ.

6. Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

7. Број примљених понуда: 3 (словима:три) .

8. Понуђач не наступа са подизвођачем.

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 16. август 2018. године.

10. Датум закључења оквирног споразума: 5. септембар 2018. године.

11. Датум закључења уговора: 12. октобар 2018.године.

12. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Привредно друштво ,,AIGO BUSINESS SYSTEM”, доо, Београд, Кнегиње Зорке 25-27, ПИБ 105362637. матични број 20362472.

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године.

Преузмите:

15.10.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизовану јавну набавку број 14/2018 Skip to content