Централизована јавна набавка број 15/2018 – Набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме, по партијама

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 15/2018
Партија 2 Набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме тип HP
(само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2017. години или је набављена у 2017. години)

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Набавка услуге одржавања и поправке рачунарске опреме – рачунара, штампача и комуникационе опреме, по партијама. Назив и ознака из Општег речника набавке: 50312000-5 – Одржавање и поправка рачунарске опреме; 50300000-8 – Услуге поправке,
одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему.

4. Уговорена вредност: 100.000,00 без ПДВ

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

6. Број примљених понуда: 1 (словима: једна)

7. Највиша и најнижа понуђена цена:
највиша: 1.254.946,00 динара без ПДВ
најнижа: 1.254.946,00 динара без ПДВ

8. Ниједна понуда није оцењена као неприхватљива.

9. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Понуђач наступа самостално

10. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 11. септембар 2018. године

11. Датум закључења оквирног споразума: 1. октобар 2018. године

12. Датум закључења уговора: 29. октобар 2018. године

13. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Предузеће за информатички и комуникациони инжењеринг „ДИГИТ“ д.о.о. Миленка Веснића 3, ПИБ 100001214, матични број 07517076.

14. Период важења уговора: Уговор се закључује на одређено време са роком трајања годину дана од дана закључења.

Преузмите:

30.10.2018.- Обавештење о закљученом уговору – партија 2 за централизовану јавну набавку број 15/2018 

22.11.2019. – Обавештење о закљученом уговору – партија 2 за централизовану јавну набавку број 15/2018Skip to content