Централизована јавна набавка број 6/2016 – Набавка услуге осигурања запослених и других лица

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

у отвореном поступку јавне набавке број 6/2016
Набавка услуга осигурања запослених и других лица
Партија 1 – Смрт услед незгоде , Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Набавка услуге осигурања запослених у случају смрти услед незгоде, трајног инвалидитета, трошкова лечења и дневне накнаде, по партијама. Назив и ознака из Општег речника набавке: 66510000-8 Услуге осигурања.

4. Предмет партије 1: Смрт услед незгоде, Трајни инвалидитет, Трошкови лечења и дневна накнада

5. Уговорена вредност: 577.430,00 динара без ПДВ.

6. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена

7. Број примљених понуда: 2 (словима: две)

8. Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача: Самостална понуда.

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 14. октобар 2016.
године.

10. Датум закључења оквирног споразума: 31. октобар 2016. године.

11. Датум закључења уговора: 04. мај 2018. године.

12. Основи подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: Generali osiguranje Srbija ado, Београд, улица Владимира Поповића 8, ПИБ 1000001175, матични број 17198319.

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године.

7.5.2018. – Обавештење о закљученом уговору за централизованујавну набавку број 6/2016Skip to content