Централизована јавна набавка број 7/2018 – Набавка услуге мобилне телефоније

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

OБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 7/2018 – Услуге мобилне телефоније

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, www.mduls.gov.rs

2. Врста наручиоца: Орган државне управе.

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: Предмет јавне набавке je набавка услуге мобилне телефоније. Назив и ознака из општег речника: 64212000-5 Услуге мобилне телефоније.

4. Предмет: Услуге мобилне телефоније.

5. Уговорена вредност: 2.000.000,00 динара без ПДВ.

6. Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда.

7. Број примљених понуда: 2 (словима:две) .

8. Понуђач не наступа са подизвођачем.

9. Датум доношења одлуке о закључењу оквирног споразума: 10. јул 2018. године.

10. Датум закључења оквирног споразума: 3. септембар 2018. године.

11. Датум закључења уговора: 25. септембар 2018.године.

12. Основни подаци о понуђачу и понуди којој је додељен уговор: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. Београд, Таковска 2, ПИБ 100002887, матични број 17162543.

13. Период важења уговора: Уговор је закључен на период од 1 године

Преузмите:Skip to content