Јавна набавка број О/13-2020 -Израда упоредно-правне анализе за даљу професионализацију државних службеника на положају и јачање управљачке одговорности

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-90/2020-02 од 10. јуна 2020. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке О/13-2020

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Израда упоредно-правне анализе за даљу професионализацију државних службеника на положају и јачање управљачке одговорности.

Назив и ознака из општег речника набавке: 98300000-6 – Разне услуге.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда

I  ПОНУЂЕНА ЦЕНА: 60 ПОНДЕРА

Понуда са најнижом понуђеном ценом вредноваће се са 60 пондера

Вредновање осталих понуда, израчунава се по формули:

Најнижа понуђена цена / Понуђена цена 60

II КВАЛИТЕТ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА: 40 ПОНДЕРА

У оквиру овог елемента критеријума вредноваће се искуства ангажованих лица у припреми анализа из области радно-правних односа у јавној управи Републике Србије у предходних пет година до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, и то:

  • 0 референтних пројеката вредноваће се са 0 пондера,
  • 1 референтни пројекат вредноваће се са 10 пондера,
  • 2 референтна пројекта вредноваће се са 20 пондера,
  • 3 референтна пројекта вредноваће се са 30 пондера,
  • 4 и више референтних пројеката вредноваће се са 40 пондера,

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси www.mduls.gov.rs

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. О/13-2020 услуге, Израда упоредно-правне анализе за даљу професионализацију државних службеника на положају и јачање управљачке одговорности НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 28. јула 2020. године до 10:30 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 28. јула 2020. године, у 11:00 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Ивана Ћирић, е-mail адреса: ivana.ciric@mduls.gov.rsSkip to content