Јавна набавка мале вредности број ЈНМВ/3-2018 – Услуге сервисирања службених возила

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-
26/2018-02 од 12. фебруара 2018. године,
НАРУЧИЛАЦ
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6
објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Редни број јавне набавке: ЈНМВ/3-2018

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, www.mduls.gov.rs

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности.

Врста предмета набавке: услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге сервисирања службених возила.

Назив и ознака из општег речника набавке: 50112000-3 – Услуге поправке и одржавања аутомобила.
Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена.

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се преузима са Портала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се истовремено објављује и на интернет страници Наручиоца, односно интернет адреси
www.mduls.gov.rs

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs, и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: www. minpolj.gov.rs .

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. ЈНМВ/3-2018 –Услуге сервисирања службених возила – НЕ ОТВАРАТИ”. На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у
заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. фебруара 2018. године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 27. фебруара 2018. године, у 10:30 часова у просторијама Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6.

Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда.

Лица за контакт: Милена Ђорђевић, е-mail адреса: milena.djordjevic@mduls.gov.rs

 

ПреузмитеSkip to content