Јавна набавка број O/3-2018 – Услуге агенције за посредовање при резервацији хотелског смештаја и при куповини авио карата

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-45/2018-02 од 27. марта 2018. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

 објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Редни број јавне набавке O/32018

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге агенције за посредовање при резервацији хотелског смештаја и при куповини авио карата.

Назив и ознака из општег речника набавке: 63510000-7 Услуге путничких агенција и сличне услуге.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:

  • понуђена цена – 50 пондера
  • број издатих авио карата – 25 пондера
  • вредност референтних услуга – 25 пондера

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може  преузети са Портала јавних набавки (www.ujn.gov.rs) и интернет странице Наручиоца (www.mduls.gov.rs).

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: www. minpolj.gov.rs ).

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку бр. О/32018, Услуге агенције за посредовање при резервацији хотелског смештаја и при куповини авио каратаНЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 30. априла 2018. године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 30. априла 2018. године, у 10:30 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, канцеларија бр. 2. на првом спрату. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Особа за контакт: Милена Ђорђевић, е-mail: milena.djordjevic@mduls.gov.rs

 

Преузмите

 Skip to content