Јавна набавка број О/5-2018 – Услуге превођења

На основу члана 60. став 1. тачка 1 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка број 404-02-48/2018-02 од 12. април 2018. године,

НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

 ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

„УСЛУГЕ ПРЕВОЂЕЊА“

О/5-2018

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд,  www.mduls.gov.rs.

Врста наручиоца: Орган државне управе

Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.

Врста предмета набавке су услуге.

Предмет јавне набавке: Услуге превођења.

Назив и ознака из општег речника набавке: 79530000-8, Услуге превођења текста, 79540000-1 Услуге усменог превођења.

Јавна набавка није обликована по партијама.

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда са следећим елементима критеријума:

  • понуђена цена – 60 пондера
  • процентуално повећање цене у случају хитног превода – 20 пондера
  • број језика са којих и на које се врши превођење – 20 пондера

Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може  преузети са Портала јавних набавки (www.ujn.gov.rs) и интернет странице Наручиоца (www.mduls.gov.rs).

Подаци о надлежним органима где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи (Министарство финансија, Република Србија), Саве Машковића 3-5, Београд, Интернет адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Посредством државног органа Пореске управе, могу се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд, Интернет адреса: www.sepa.gov.rs., и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Немањина 22-26, Београд, Интернет адреса: www. minpolj.gov.rs ).

Начин подношења понуде и рок: Понуде се припремају и подносе у складу са овим позивом и конкурсном документацијом. Понуду са приложеном документацијом доставити у затвореној коверти, поштом или лично предајом, на адресу Министарство државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку отворени поступак О/5-2018, Услуге превођења НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте назначити назив и адресу понуђача, телефон и особу за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о заједничкој понуди и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди као и име и број телефона једног лица за контакт.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 21. маја 2018. године до 10:00 часова.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда обавиће се по истеку рока за подношење понуда, тј. дана 21. маја 2018. године, у 10:30 часова у просторијама  Министарства државне управе и локалне самоуправе, Београд, Бирчанинова 6, учионица у приземљу. Поступак отварања понуда спроводи Комисија образована решењем Наручиоца.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: Отварање понуда је јавно, а у поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача, који Комисији за јавну набавку Наручиоца предају овлашћење у писаној форми за учешће у поступку отварања понуда (овлашћења морају имати број, датум и бити оверена), у противном наступају као јавност и не могу предузимати активне радње у поступку (потписивање записника, истицање приговора и др).

Рок за доношење одлуке: Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

Особе за контакт: Милена Ђорђевић, е-mail адреса: milena.djordjevic@mduls.gov.rs

Преузмите:Skip to content