Јавна набавка број П/1-2018 – Услуге одржавања софтвера за буџетско рачуноводство

На основу члана 36. став 7.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12,  14/15 и  68/15),

 НАРУЧИЛАЦ

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

11000 Београд, Бирчанинова 6

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

без објављивања позива за подношење понуда за услугу – Одржавање софтвера за буџетско рачуноводство

редни број П/1-2018

 

  1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство државне управе и локалне самоуправе, ул. Бирчанинова број 6, Београд, mduls.gov.rs
  2. Врста наручиоца: Орган државне управе
  3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки:   Предмет јавне набавке су услуге одржавања софтвера за буџетско рачуноводство; назив и ознака из Општег речника набавке: 72267000-4 – Услуге одржавања и поправке софтвера.
  4. Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену: Чланом 36. ставом 1. тачком 2) Закона о јавним набавкама прописано је, између осталог, да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако из разлога повезаних са заштитом искључивих права набавку може извршити само одређени понуђач. Јавна набавка – Услуге, Одржавање софтвера за буџетско рачуноводство, представља набавку услуге одржавања NexTBIZ софтвера за: NexTBIZ основни модул, трезорско пословање, обрачун осталих личних примања и  Регистар запослених, које је Привредно друштво за информациони инжењеринг „Бит Импекс“ доо инсталирало и увело код Министарства државне управе и локалне самоуправе. Набавка се спроводи због потребе континуираног вршења задатака из области материјално-финансијског пословања.

Министарство државне управе и локалне самоуправе je у 2017. години, са  „Бит Импекс“ д.о.о. Београд закључило Уговор о пружању услуга одржавања софтвера за буџетско рачуноводство, број: 404-02-55/7/2017-02 од  19. априла  2017. године.

Имајући у виду да је носилац ауторских права „NexTBIZ пословни програмски пакети власник source code NexTBIZ софтвера, предметну набавку из разлога повезаних са заштитом искључивих права, може извршити само Привредно друштво за информациони инжењеринг „Бит Импекс“ д.о.о. Београд.

  1. Назив и адреса лица којем ће наручилац послати позив за подношење понуде: Привредно друштво за информациони инжењеринг „Бит Импекс“ д.о.о. Београд, ул. Љермонтова 13, Београд.

Преузмите:Skip to content