Информације од јавног значаја и заштита података о личности

Информације од јавног значаја

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаja, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Министарства, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Више о информацијама од јавног значаја

У којој форми поденти захтев?

Захтев се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

 • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
 • Име, презиме и адресу тражиоца
 • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

На који начин упутити захтев?

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

Путем поште или предајом на писарници Министарства:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Бирчанинова 6

11000 Београд

Електронском поштом на tatjana.jovanovic@mduls.gov.rs  или  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Факсом на број 011/2686-868

Aко је захтев одбачен или ако орган власти није поступио по захтеву

Тражилац информације може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности ако орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца информације, не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа.

 

Жалба против одлуке органа власти којом се одбија или одбацује захтев

Жалба ако орган власти није поступио по захтеву

 

Заштита података о личности

 

Основни разлог за доношење Закона о заштити података о личности  је усклађивање са Директивом Европске уније о заштити података о личности – ГДПР, односно гарантовање истог степена заштите података о личности као у државама чланицама Европске уније. Јeдна од најважнијих новина је увођење лица за заштиту података о личности којe прати обраду података о личности и комуницира са Повереником за информације од јавног значаја као и са корисницима. Руковалац подацима је дужан да предузме одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би обезбедио да се обрада врши у складу са законом и био у могућности да предочи вероватноћу наступања  ризика и ниво ризика за права и слободе физичких лица.  У складу са законском обавезом,  донета је Директива о заштити података о личности  у Министарству државне управе и локалне самоуправе којом је ближе  уређена заштита података које Министарство прикупља  и обрађује по службеној дужности приликом обављања послова из свог делокруга, као и обавезе свих запослених у вези са применом овог закона.

 

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу стручних квалификација, именовало је лице за заштиту података о личности.

 

Лице за заштиту података о личности има следеће обавезе:

 • Информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
 • Прати примену одредаба закона и других прописа који се односе на заштиту података о личности, укључујући и обуке запослених и контролу рада;
 • На захтев даје мишљење о процени утицаја обраде на заштиту података о личности
 • Сарађује са Повереником, представља контакт особу за сарадњу са Повереником и саветује се са Повереником у вези са проценом ризика на заштиту података о личности

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТРЕСА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

У складу са чланом 30а став 2. тачка 5) и 30б Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) сачињен је Извештај о управљању сукобом интреса у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2019. годину.

 

У складу са чланом 30а став 2. тачка 5) и 30б Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) сачињен је Извештај о управљању сукобом интреса у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2020. годину:

 •  Примање поклона – није било поднетих пријава од стране запослених о пријему поклона.
 • Додатни рад – није било поднетих захтева за обављање додатног рада од стране запослених.
 • Оснивање привредних друштава и јавних служби – /
 • Чланство у органима правног лица – није било поднетих пријава од стране запослених за чланство у  управном одбору, надзорном oдбору или другом органу управљања правног лица именованог од стране Владe или другог државног органа, као ни пријаве чланства у органима удружења.
 • Пријављивање интереса у вези с одлуком државног органа – није било поднетих пријава непосредном руководиоцу на постојање приватног интереса у вези са обављањем одређених послова, односно однос зависности у вези са обављањем одређених послова са удружењем у чијем органу је члан запослени.
 •  Сумња на постојање сукоба интреса – није било поднетих пријава за давање мишљења руководиоца да ли постоји сукоб интреса или могућност пријема поклона.

Током 2021. године настављан је рад на изради процедура којима би се ближе уредио поступак управљањa сукобом интреса у Министарству.

На основу  размотрених  правила која се примењују у Министарству у овој области уочено је да се ефикасност примене правила о сукобу интереса примењује у већини пословних процеса које обавља Министарство али је  и даље потребно унапређивати знања  запослених кроз похађање обука и давање смерница и  стручних упутстава од стране лица задуженог за управљање сукобом интреса и непосредних руководилаца.

 Извештај сачинило лице задужено за управљањем сукобом интреса

 Марија Крстовић, државни службеник

 

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Министарству државне управе и локалне самоуправе:

Иван Ковачевић
 ivan.kovacevic02@mduls.gov.rs

011/3206-600

 

Љиљана Величковић Томић
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

011/3643-911


Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Управном инспекторату:

Весна Богићевић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

 

Марија Павловић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

 

Александра Суџук Радунковић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

 

Бранко Блажевић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

Лице одређено за заштиту података о личности у Министарству државне управе и локалне самоуправе је:

Љиљана Величковић Томић,  

 ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

 011/3643-911.

Skip to content