Информације од јавног значаја и информације у вези јавности рада Министарства државне управе и локалне самоуправе

Информације од јавног значаја

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе ради остварења и заштите интереса јавности да зна, слободног демократског поретка и отвореног друштва, a на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаja, доставља грађанима, институцијама, организацијама и новинарима информације и документа којима располаже, а који су настали у раду или у вези са радом Министарства, а сматрају се информацијама од јавног значаја.

Више о информацијама од јавног значаја

У којој форми поднeти захтев?

Захтев се подноси на прописаном обрасцу или писаном допису који обавезно садржи:

  • Назив органа јавне власти коме се упућује захтев
  • Име, презиме и адресу тражиоца
  • Што прецизнији опис информације која се захтевом тражи

 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

На који начин упутити захтев?

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се:

Путем поште или предајом на писарници Министарства:

Министарство државне управе и локалне самоуправе

Бирчанинова 6

11000 Београд

Електронском поштом на ivan.kovacevic02@mduls.gov.rs или  ljiljana.tomic@mduls.gov.rs

Факсом на број 011/2686-868

Aко је захтев одбачен или ако орган власти није поступио по захтеву

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (адреса: Булевар краља Александра 15, 11120 Београд), ако:
1) орган власти одбаци или одбије захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;
2) орган власти, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;
3) орган власти, услови издавање копије документа који садржи тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;
4) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен законом;
5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен законом;
6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама овог закона.

Заштита података о личности

 

Основни разлог за доношење Закона о заштити података о личности  је усклађивање са Директивом Европске уније о заштити података о личности – ГДПР, односно гарантовање истог степена заштите података о личности као у државама чланицама Европске уније. Јeдна од најважнијих новина је увођење лица за заштиту података о личности којe прати обраду података о личности и комуницира са Повереником за информације од јавног значаја као и са корисницима. Руковалац подацима је дужан да предузме одговарајуће техничке, организационе и кадровске мере како би обезбедио да се обрада врши у складу са законом и био у могућности да предочи вероватноћу наступања  ризика и ниво ризика за права и слободе физичких лица.  У складу са законском обавезом,  донета је Директива о заштити података о личности  у Министарству државне управе и локалне самоуправе којом је ближе  уређена заштита података које Министарство прикупља  и обрађује по службеној дужности приликом обављања послова из свог делокруга, као и обавезе свих запослених у вези са применом овог закона.

 

У складу са Законом о заштити података о личности, а у циљу обезбеђивања права на заштиту физичких лица у вези са обрадом података о личности коју врше надлежни органи, Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу стручних квалификација, именовало је лице за заштиту података о личности.

 

Лице за заштиту података о личности има следеће обавезе:

  • Информише и даје мишљење запосленима који врше радње обраде о њиховим законским обавезама у вези са заштитом података о личности;
  • Прати примену одредаба закона и других прописа који се односе на заштиту података о личности, укључујући и обуке запослених и контролу рада;
  • На захтев даје мишљење о процени утицаја обраде на заштиту података о личности
  • Сарађује са Повереником, представља контакт особу за сарадњу са Повереником и саветује се са Повереником у вези са проценом ризика на заштиту података о личности

ИЗВЕШТАЈ О УПРАВЉАЊУ СУКОБОМ ИНТРЕСА У МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

У складу са чланом 30а став 2. тачка 5) и 30б Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22) сачињен је Извештај о управљању сукобом интреса у Министарству државне управе и локалне самоуправе за 2023. годину.

 

 Извештај сачинило лице задужено за управљањем сукобом интреса

 Наташа Лукић, државни службеник

 

Законом о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 30/2018 –др. закон и 47/2018  )  у члану 81, између осталог, прописано је да су  органи државне управе дужни да свима омогуће прикладан начин за подношење притужби на свој рад и на неправилан однос запослених, као и да је на поднету притужбу орган државне управе дужан да одговори у року од 15 дана од дана пријема притужбе, ако подносилац притужбе захтева одговор.

 

Притужба се може поднети поштом на адресу Министарству државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, Београд.

Приступ просторијама министарства у Бирчаниновој бр. 6. омогућен је лицима са инвалидитетом без пратиоца.

Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Министарству државне управе и локалне самоуправе:

Иван Ковачевић
 ivan.kovacevic02@mduls.gov.rs

011/3206-600

 

Љиљана Величковић Томић
ljiljana.tomic@mduls.gov.rs,

011/3643-911


Овлашћена лица за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Управном инспекторату:

Весна Богићевић
  vesna.bogicevic@mduls.gov.rs

011/311-26-31

 

Марија Павловић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

 

Бранко Блажевић
upravni.inspektorat@mduls.gov.rs
011/311-26-31

Лице одређено за заштиту података о личности у Министарству државне управе и локалне самоуправе је:

Наташа Лукић

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Лице одређено за заштиту података о личности у Управном инспекторату

Весна Богићевић,  

 vesna.bogicevic@mduls.gov.rs,

011/311-26-31

Лице одређено за управљање сукобом интереса у Министарству државне управе и локалне самоуправе је:

Наташа Лукић

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Лице задужено за родну равноправност у Министарству државне управе и локалне самоуправе је:

Наташа Лукић

 natasa.lukic@mduls.gov.rs,

 011/362-01-46

Skip to content